LANDSBYGD. En tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden är viktig för möjligheten att kunna bo, arbeta och röra sig i hela Skåne. Samtidigt är inte dagens former av kollektivtrafik inte alltid det bästa för landsbygden, då det kräver ett visst resande för att upprätthålla trafiken på ett hållbart sätt. Därför föreslås trafikdirektören nu att få i uppdrag att utreda möjligheter och utmaningar till förbättring av kollektivtrafik på den skånska landsbygden.

Områden som kan vara aktuella för att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden är bland annat digitalisering, samarbete med kommuner som ordnar andra samhällsbetalda resor som till exempel skolskjuts och färdtjänst samt så kallad kombinerad mobilitet som innebär att olika trafikslag kombineras i hela resan. Tillsammans kan ett antal olika åtgärder såväl underlätta för befintliga resenärer som sänka trösklarna för fler att välja att resa kollektivt.

– Det är självklart för oss att satsa på digitalisering och att ständigt utveckla kollektivtrafiken med nya idéer och innovationer. Resandet behöver inte se ut som det alltid har gjort och jag är stolt över att vi flyttar fram våra positioner i frågan, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det är viktigt att vi ser hela resan från till exempel hemmet till arbetet, särskilt på landsbygden. Kan vi kombinera olika trafikslag och samarbeta ännu mer med de skånska kommunerna kan vi också erbjuda mer och bättre kollektivtrafik för alla de skåningar som inte bor precis vid en tågstation, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden väntas fatta beslut om utredningsuppdraget vid sitt sammanträde den 30 augusti och trafikdirektören ska presentera utredningen under första kvartalet 2020.

Helena Nanne

Dela det här: