DEBATT. Mycket finns fortfarande att göra för att säkerställa en hög patientsäkerhet i den skånska hälso- och sjukvården. I dag (17/9) är det Internationella patientsäkerhetsdagen, World Patient Safety Day. Över hela världen uppmärksammar Världshälsoorganisationen, WHO, hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att motverka vårdskador och förbättra patientmöten. Detta är lika viktigt i Sverige som i andra länder, lika viktigt mitt under pågående pandemi som annars.

För även om Sverige och Region Skåne har en fantastiskt god och säker hälso- och sjukvård för det absoluta flertalet – och dessutom en lång tradition av ett aktivt patientsäkerhetsarbete – drabbas fortfarande alldeles för många patienter av vårdskador eller får negativa upplevelser i mötet med hälso- och sjukvården. Vi ser det i både Lex Maria-anmälningar och ärenden hos Inspektionen för vård och omsorg. Till Patientnämnden Skåne vänder sig varje år flera tusen skåningar som tycker att något har gått snett i vården, förra året registrerades 5 300 ärenden. Alldeles för många bär på erfarenheter de aldrig borde ha fått.

Varje avvikelse kostar tid och resurser, vilket påverkar alla inblandade negativt. Därför är det viktigt att våga prata om avvikelser och brister på ett naturligt och framåtsyftande sätt, att se varje synpunkt som en tillgång.

Tyvärr finns det i dag ingen samlad statistik över hur många som har synpunkter eller klagomål på vården. Alla vårdgivare hanterar naturligtvis sina egna klagomål – och ska fortsätta med det – men det är en klar brist att ingen har hela bilden av patienternas upplevelser.

Mörkertalet är stort.

Fragmentiseringen motverkar arbetet för en god patientsäkerhet.

Och detta mitt i en tid då alla pratar om behovet av mer personcentrarad vård, en vård som utgår från patienten – inte från systemen.

Många klagomål och avvikelser rör information och kommunaktion, dels vårdgivare emellan, men också mellan vården och patienten. Region Skåne behöver därför bli mycket bättre på att efterfråga patienternas och anhörigas behov samt att verkligen lyssna på svaren. ”Vad är viktigt för dig?”. Kontinuitet är också helt centralt. Ett exempel på detta är att patienter med fastläkarkontakt klagar mindre, medan patienter som möter stafettläkare och inhyrd personal i högre utsträckning har synpunkter och klagomål. 

Inom Region Skåne sker utveckling och förbättring av patientsäkerhetsarbetet ständigt, och ansvaret finns på flera verksamheter. Sedan 1980 har Patientnämnden, tidigare förtroendenämnden, funnits i Skånes tidigare landsting och från 1999 inom Region Skåne för att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Varje år hjälper patientnämnden tusentals skåningar att föra fram klagomål och synpunkter till vårdgivare och ser till att de blir besvarade. Syftet med detta är att vården ska få en möjlighet att förbättra sig. Genom att analysera de klagomål och synpunkter som kom­mer in, uppmärksammar Patientnämnden vårdgivarna på riskområden och hinder för utveckling av hälso- och sjukvården. Detta arbete ger möjligheter till strukturerade och genomarbetade analyser. Hälso- och sjukvården får därmed ett bra och samlat underlag i sitt fortsatta arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Min bestämda uppfattning är att Patientnämndens arbete både sparar lidande och pengar. Det frigör resurser som kan användas till såväl bättre patientmöten som till mer tid för vård och behandling. Men arbetet med att öka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården behöver ta ytterligare steg framåt. Det handlar bland annat om den medicinska och tekniska utvecklingen med nya behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik, ökad digitalisering och e-hälsa. Till detta kommer strukturella organisatoriska förändringar, nya vårdformer och en tydlig omställning till nära vård. Patientnämnden är en del i detta arbete. Vi vill och kan ta ett stort ansvar för patientsäkerhetsarbetet i Skåne tillsammans med övriga viktiga aktörer. Ett arbete som aldrig blir riktigt färdigt.

Matilda Malmgren (M)
Ordförande i patientnämnden