SKÅNEFAKTA. Den skånska kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av covid-19, med kraftigt minskat resande och förlorade intäkter. Nedan följer ett antal vanligt förekommande frågor, med tillhörande svar.

Hur påverkas kollektivtrafiknämndens ekonomi av covid-19?
Skånetrafiken har ett intäktsbortfall på 1 miljard kronor, eftersom ungefär hälften av resenärerna har försvunnit. Förlusten motsvarar en tredjedel av de beräknade biljettintäkterna och då biljettintäkterna i sin tur utgör nästan hälften av kollektivtrafikens finansiering är det ett allvarligt läge.

Kollektivtrafiken får pengar från regeringen, räcker inte det?
Nej. Regeringens stöd uppgår till totalt 3 miljarder som alla regioner ska dela på. Vi är givetvis glada för det stöd som aviserats, men det är inte tillräckligt. Stödet har inte betalats ut ännu, men vi bedömer att det täcker ungefär en tredjedel av våra förlorade intäkter.

Har ni gjort några nedskärningar i kollektivtrafiken?
Vi har genomfört förändringar i lågtrafik för att kunna upprätthålla en trygg och säker kollektivtrafik i rusningstid. Vi har inte genomfört några nedskärningar i kollektivtrafiken i rusningstid och några sådana planeras inte heller. Man ska komma ihåg att myndigheternas rekommendation är att undvika kollektivtrafikresor som inte är nödvändiga, därav vårt fokus på resor till arbete och studier.

Varför sätter ni inte in mer trafik i rusningstid?
Vi kör så mycket vi bara kan i rusningstrafik utifrån de förutsättningar vi har med tillgängliga fordon, förare och infrastrukturer i städerna. Vi kan inte heller sätta in mer tågtrafik, då antalet avgångar styrs av s.k. tåglägen som fördelades av Trafikverket 1.5 år i förväg, dvs. långt innan covid-19 fanns i Sverige. Gränskontrollerna i Danmark begränsar hur mycket trafik vi kan köra över Öresundsbron, vilket innebär att vi inte får köra oftare än 20-minuterstrafik och att vi bara får köra med två tågsätt istället för tre.

Kan kollektivtrafiknämnden inte få mer pengar från regionfullmäktige?
Vi vet ännu inte hur mycket covid-19 kostar den skånska sjukvården, det är omöjligt att säga när vi är mitt i en pågående pandemi. Det vi vet är att vi har höga kostnader för personal, läkemedel och skyddsutrustning. Utöver det har en omfattande vårdskuld, som beror på att planerad vård har ställts in eller skjutits upp på grund av covid-19. Innan pengar fördelas behövs en samlad bild av kostnaderna för att se hur långt de räcker, kollektivtrafiken är inte de enda som är i behov av dessa pengar.

Planerar ni ytterligare förändringar?
Nej. Vi bedömer att de åtgärder som genomförts under våren och sommaren är fullt tillräckliga för att kollektivtrafiknämnden ska klara sin ekonomi även 2021.

Helena Nanne