SJUKVÅRD. Sjukhusstyrelse Landskrona har vid dagens sammanträde fattat flera viktiga beslut för att utveckla lasarettet, bland annat har sjukhusstyrelsen antagit en kompetensförsörjningsplan för att stödja arbetet med en ökad personalnöjdhet. Kompetensförsörjningsplanen identifierar metoder för att säkerställa att medarbetarna ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens genom kompetensstegar och ledarskapsutveckling. Sammantaget ska den bidra till att attrahera nya medarbetare till sjukhuset och att behålla den kompetenta personal som finns på lasarettet redan idag.

Sjukhusstyrelse Landskrona har därutöver beslutat om en uppdaterad handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans med fokus på en långsiktigt stark ekonomi. Den första handlingsplanen beslutades för snart ett år sedan och har nu återrapporterats.

Handlingsplanen som beslutades idag bygger till stora delar på den tidigare men har i vissa parametrar förändrats för att matcha hur situationen och behovet på lasarettet är idag. Det finns också några områden som är prioriterade för vidare analys och uppföljning under året, för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen. Dessa är Material och läkemedelskostnader men även Personal och särskilda verksamheter.

– Den uppdaterade handlingsplanen beräknas att ha en effekt om 6,7 miljoner kronor under 2020.Fokus med den uppdaterade handlingsplanen är att stoppa den negativa bruttokostnadsutvecklingen och starta effekthemtagningen på ett antal prioriterade områden. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga, utveckla och ställa om den verksamhet som bedrivs på lasarettet, säger Warda Fatih (C), ordförande för sjukhusstyrelse Landskrona.

– Trots den pågående coronakrisen så är det viktigt att ha två tankar i huvudet samtidigt där vi kan göra åtgärder i den ordinarie verksamheten som kan bidra till att vi får en ekonomi i balans för Lasarettet i Landskrona. För att utvecklingsarbetet ska kunna ta fart krävs en god ekonomisk hushållning, säger Hans-Bertil Sinclair (M), förste vice ordförande för sjukhusstyrelse Landskrona.

– Med de åtgärder som vi nu uppdaterar fortsätter vi arbetet där kostnadsmedvetenhet och förmåga att prioritera i verksamheten utgör grunden för en ekonomi i balans på såväl kort som lång sikt, avslutar Warda Fatih (C), ordförande för sjukhusstyrelse Landskrona.

Linus Hannedahl