DEBATT. För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn ska ha samma möjlighet till en god uppväxt. En avgörande faktor är de första åren i barnets liv, där omsorgsmiljö påverkar barnets emotionella och kognitiva utveckling. Vissa skillnader i barns hälsa kan tillskrivas socioekonomiska faktorer, skillnader som ofta går att motverka med tidiga insatser. Genom ett nära arbete med familjer och genom att flytta vården närmre dem ökar möjligheterna att fånga eventuella problem i ett tidigt skede.

En förutsättning för sådana insatser är en sammanhållen barnhälsovård. I dag är vården fragmentiserad med flera huvudmän och vårdgivare. Arbetet behöver samordnas och det måste till ett utökat samarbete mellan ansvariga vårdinstanser. Genom en statlig satsning från bland annat Centerpartiet har Region Skåne fått möjlighet att det första steget mot en mer sammanhållen vård och regionen satsar nu 11 miljoner kronor på en ökad tillgänglighet inom barnhälsovården.

En del av denna satsning är projektet Växa tryggt. Det lanserades hösten 2019 och finns i dagsläget i tolv kommuner. Projektet riktar sig mot förstföderskor i socialt utsatta områden med målet att ge barn en jämlik vårdstart i livet.

Växa tryggt är ett unikt samarbete och i grunden ett utökat hembesöksprogram. Medan det i barnhälsovårdens basprogram vanligen ingår två hembesök, väntar sammanlagt sex besök för de som deltar i projektet. I vanliga fall träffar man en barnmorska, men inom projektet kommer familjerna också att få träffa personal från mödrahälsovården, tandvården och socialtjänsten.

Genom programmet hoppas Region Skåne att kunna öka förutsättningarna för en bättre hälsa bland barn och bidra till en jämlik hälsoutveckling i regionen. Målet är också att skapa förtroende mellan föräldrar, kommun och region – och därigenom en god och sammanhållen barnhälsovård.

För Centerpartiet är frågan om en jämlik vård central. Alla barn ska ha rätt till samma goda uppväxt och vård oavsett bakgrund. På riksnivå har vi bland annat därför tagit fram ett kommittédirektiv som fastslår att en statlig utredning om hur samordningen kring barn- och ungdomshälsan ska stärkas ska tillsättas.

Att vi i Skåne redan har påbörjat arbetet med förebyggande och samordnad vård för är något vi är stolta över. Genom att arbeta förebyggande och med tydliga satsningar som projektet Växa tryggt har vi möjlighet att påbörja arbetet med att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras och efterlevs redan idag.  

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden

Sofia Nilsson (C)
Riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

Denna debattartikel har tidigare publicerats i bland annat Kristianstadsbladet.