KOLLEKTIVTRAFIK. På dagens sammanträde har kollektivtrafiknämnden fattat ett antal beslut som syftar till att öka tryggheten i den skånska kollektivtrafiken. Vi inför nu ett trygghetsnummer som man kan ringa om man känner sig otrygg. Besluten rör också en kartläggning av hot och våld i kollektivtrafiken samt ett utredningsuppdrag kring fortsatt uppföljning av frågor gällande trygghet och säkerhet. 

Kartläggning av hot och våld i kollektivtrafiken
Den 7 februari 2020 fick trafikdirektören i uppdrag att kartlägga förekomsten av hot och våld i kollektivtrafiken. Idag har uppdraget rapporterats till kollektivtrafiknämnden och antalet avvikelser, relaterat till trygghet och säkerhet, var 620 stycken under 2019. Detta ska sättas i relation till de 170 miljoner resor som gjordes under året. De händelser som rapporterats in rör alla personalkategorier i kollektivtrafiken och uppstår ofta vid situationer kopplat till biljettkontroller och när giltig biljett saknas.

Fortsatt uppföljning av trygghetsfrågorna
Frågan om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken är komplex. Skånetrafiken är inte arbetsgivare till de förare, kontrollanter och andra yrkesgrupper som arbetar ute i trafiken. Skånetrafiken äger inte heller några tågstationer. Skånetrafiken samverkar dock med kommuner, myndigheter, trafikföretag och frivilligorganisationer för att öka tryggheten.

På dagens sammanträde beslutade kollektivtrafiken att uppdra till nämndens beredningsutskott att under 2020 utreda hur frågor gällande trygghet och säkerhet kan följas upp och hanteras. Syftet är att ta ett större grepp om frågorna på politisk nivå och att ännu mer samverkan ska prägla arbetet.

Införande av trygghetsnummer i kollektivtrafiken
Trots att den generella upplevelsen av tryggheten i den skånska kollektivtrafiken är relativt god finns det ett behov av att öka tryggheten på vissa platser och i vissa situationer. Därför har kollektivtrafiknämnden idag beslutat att införa ett trygghetsnummer – ett särskilt prioriterat telefonnummer som man kan ringa om man känner sig otrygg i den skånska kollektivtrafiken.

Skånetrafiken har särskilt identifierat fem scenarion där ett samtal till trygghetsnumret kan vara aktuellt:

  • En eller flera personer upplevs som hotfulla eller bråkar med dig eller annan resenär.
  • Någon har somnat och riskerar att råka illa ut, t ex bli rånad.
  • Du ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar.
  • Du är ensam och känner dig otrygg när du väntar på bussen eller tåget eller går hem från en hållplats.
  • Du har en funktionsvariation och känner dig otrygg under resan.

Trygghetsnumret ska införas på prov senast den 1 november 2020 och utvärderas löpande. De personer som svarar kommer att vara särskilt utbildade för att kunna ta emot denna typ av samtal. Trygghetsnumret kommer att vara tillgängligt under dygnets alla timmar. Ambitionen med trygghetsnumret är inte att ta över andra myndigheters uppgifter, utan att hjälpa resenärerna vid otrygga situationer där det inte alltid är uppenbart var man kan få hjälp idag.

– Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen, vi släpper inte dem trots att det händer mycket annat i Skåne, Sverige och världen nu. Vi kartlägger, hittar former för samarbete och ska nu testa en konkret lösning för att öka tryggheten, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Ska fler kunna välja att ta tåget eller bussen är det viktigt att vi jobbar för att öka tryggheten. Personer ska inte behöva välja bort kollektivtrafiken för att de inte känner sig trygga. I detta är trygghetnumret som vi nu inför en viktig pusselbit. Inte minst för att man som resenär ska ha någonstans att vända sig om man känner sig otrygg, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Helena Nanne

Foto: skane.com©Lasse Davidsson