KRIS. Till följd av coronapandemin har den reguljära flygtrafiken i princip upphört i Sverige. De regionala flygplatserna räknar med ett underskott på cirka 275 miljoner kronor, kopplat direkt till covid-19. Nu skriver Sveriges Kommuner och Regioner till regeringen och kräver att staten tar ett större ansvar även för icke-statliga flygplatser.

SKR skriver bland annat att flyget sedan länge har haft en vikande trend och att antalet flygbolag har minskat. ”Skulle ytterligare bolag försvinna under pågående kris blir det allt svårare att finna flygbolag som har förmåga att starta upp flyglinjerna till många av de regionala flygplatsernas destinationer. Detta gäller speciellt till de regionala flygplatserna med mindre lönsamma flyglinjer. Dessa flygplatser tenderar vara de mindre och mer perifert belägna, där det i dag inte finns alternativa transporter till flyget.”

− Flygtransporterna är ett nationellt intresse och behöver fungera i hela landet. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort står helt utan fungerande flygplatser, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR i ett pressmeddelande.

De regionala flygplatserna är också av avgörande betydelse för krisberedskapen. I dag ger staten beredskapsersättning till elva utpekade beredskapsflygplatser, men i verkligheten bidrar praktiskt taget alla flygplatser till att säkerställa akuta patientflygningar. Därför vill SKR att Trafikverket i sin pågående översyn ska utpeka alla flygplatser som viktiga för beredskapen, vilket skulle ge dem rätt till statlig ersättning.

Avslutningsvis skulle de regionala flygplatsernas fortlevnad kunna säkras om staten tar beslut om tillfällig trafikplikt och uppdrar åt Trafikverket att påbörja upphandling av flygtrafik på regionala flygplatser i hela Sverige.

Jonas Duveborn