KONKURRENS. Förra veckan beslutade kollektivtrafiknämnden om allmän trafikplikt för tågtrafik med System 3 på sträckorna Helsingborg-Köpenhamn, Älmhult-Köpenhamn och Ystad-Köpenhamn. System 3 är det nya tågsystem som ska införas i Skåne, utöver våra befintliga Öresundståg och Pågatåg.

Allmänt trafikplikt regleras i kollektivtrafiklagen som säger att en regional kollektivtrafikmyndighet, som har för avsikt att slutföra en upphandling om trafikering, ska formalisera denna avsikt genom att besluta om så kallad allmän trafikplikt.

Vad är allmän trafikplikt då? Det definieras i EU-förordningen om kollektivtrafik som ”de krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone i samma omfattning eller på samma villkor”.

En fråga som har diskuterats kopplat till ärendet om allmän trafikplikt är om beslutet innebär att privata aktörer helt utesluts från att köra trafik på den sträcka som beslutet om allmän trafikplikt gäller. Svaret på denna fråga är – nej!

Sveriges Kommuner och Regioner, Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik har gemensamt tagit fram en vägledning som reder ut frågan om s.k. öppet marknadstillträde. Dessa tre organisationer/myndigheter säger gemensamt:

”Oavsett om beslut träffats om allmän trafikplikt och avtal träffats om allmän trafik så står det
trafikföretag fritt att genom anmälan till RKTM (regional kollektivtrafikmyndighet) etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område. I 4 kap kollektivtrafiklagen finns bestämmelser om krav på trafikföretag.”

Hela vägledningen finns att läsa här.

Helena Nanne