Framtidens hälso-och sjukvård. Den skånska hälso- och sjukvården är i ständig utveckling där ny kunskap och ny teknik förändrar och förbättrar förutsättningarna för att bedriva en bättre hälso- och sjukvård. Samtidigt står sjukvården inför stora utmaningar i vad som gäller att möta ett ständigt ökande vårdbehov och krav. Det krävs därför nya arbetssätt och strukturer för att möta dagens, men även framtidens utmaningar och möjligheter.

– Det har varit ett omfattande arbete i att ta fram den här färdplanen, där jag vill tacka alla politiska partier för mycket konstruktiva samtal och där vi tillsammans nu ska arbeta för en ännu bättre sjukvård för våra skåningar. Vi började arbetet under förra året och nu fastställer vi visionen, det riktiga arbetet kommer i nästa steg, där olika fokusområden som exempelvis vårdcentralernas roll och hur vi kan effektivisera sjukhusvården kommer vara av stor vikt. Nu ska vi aktivt fortsätta att hitta nya vägar framåt för hur den framtida skånska sjukvården ska vara, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den 14 februari 2019 tillsattes en parlamentarisk styrgrupp bestående av samtliga partier i regionfullmäktige som sedan dess har arbetat löpande med att ta fram metoder och förslag för att fler skåningar ska få en bättre hälsa.

– Vårt övergripande mål är bättre hälsa för fler skåningar. Med det här dokumentet har vi pekat ut vägen framåt, och enigheten över partigränserna är mycket glädjande. Det är en garant för att visionen inte stannar vid en vision, utan kommer att konkretiseras, menar Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Genom färdplanen för framtidens hälsosystem koordineras beslut, system och processer och är den regiongemensamma plattformen för såväl det pågående som det kommande omställningsarbetet för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Amir Jawad