PERSONALDRIVET. Regionfullmäktige i Region Skåne biföll på torsdagen (16/4) de nya riktlinjerna för personaldrivna resultatenheter. Därmed öppnas ett fönster för lokalt och professionellt inflytande över den egna arbetsplatsen inom Region Skånes egna verksamhet.

Allians för Skåne gick till val på att ge personalen ett större inflytande i den skånska hälso- och sjukvården. I budgeten för 2019 fick personalnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för personalen att ta över driften av ett sjukhus samt minst två vårdcentraler.

– Detta är en del av den förnyelse och utveckling av den skånska sjukvården som Allians för Skåne lagt en rad förslag om sedan vi tillträdde efter valet 2018, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Det är bra att vi nu kommit till beslut om denna reform, nu går vi för genomföra den.

– Vi öppnar nu för att än mer släppa fram personalens kreativitet och engagemang, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Vi vet att det finns initiativ som hämmas av långa beslutstider och många överordnade nivåer. Detta är en frihetsreform för den skånska sjukvårdspersonalen.

– En sådan här möjlighet kommer att innebära en upplivande injektion för den skånska sjukvården, säger regionrådet Annette Linander (C). Därmed ökar möjligheten för skåningarna att få den bästa möjliga vården. Det går hand i hand med den satsning på primärvården som vi samtidigt gör.

– Personaldrivna enheter ger en möjlighet att skapa mångfald både för patienter och personal, säger regionrådet Per Einarsson (KD). Nu finns en möjlighet att välja en verksamhetsform som passar just en själv även om man vill stanna inom Region Skåne. Jag tror att vi mycket snart kommer att se den första personaldrivna enheten.

Riktlinjerna för personaldrivna vårdenheter innehåller bland annat följande:

  • En personaldriven verksamhet är en avgränsad enhet – vårdcentral, mottagning, ett helt eller delar av ett sjukhus.
  • En personaldriven verksamhet har fått utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, där ledningen ansvar för det ekonomiska resultatet.
  • Verksamheten fortsätter vara i Region Skånes regi och placeras organisatoriskt under regionstyrelsen som enskild verksamhet.
  • Chef för verksamheten utses efter samverkan och i samråd med all personal.
  • Samma förutsättningar – lagar, förordningar och avtal – som gäller för regionens verksamhet i övrigt.
  • Finansieringen sker genom regionbidrag från regionfullmäktige enligt ordinarie budgetprocess.
  • Budget ska hållas och målen ska uppnås. Överskott kan användas i verksamheten och underskott ska åtgärdas av verksamheten.
  • Övergång till personaldriven verksamhet förutsätter att två tredjedelar av medarbetarna uttrycker intresse.
  • Regionfullmäktige beslutar om varje ansökan utifrån ett antal saker som ansökan ska innehålla, bland annat en utvecklad verksamhetsidé, verksamhetens planerade arbete för att öka tillgängligheten och ekonomiska förutsättningar.

Peter J Olsson