ANMÄRKNINGSVÄRT. Revisionsberättelsen för Region Skåne avseende 2019 är ovanligt lågmäld. Borta är de senaste årens tuffa skrivningar och anmärkningar.

Huvudsakligen beror revisionens mildare bedömning på att det ekonomiska resultatet landade på 1 056 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor bättre än budgeterat. Man noterar också att Region Skåne har bedrivit ett aktivt arbete för att få en ekonomi i balans. Samtliga finansiella mål nås, utom det avseende en långsiktigt stark ekonomi vilket är kopplat till de låga resultatnivåerna 2015-2018. Förra gången resultatmålet på 2 procent nåddes var 2014.

Nettokostnadsökningen har för 2019 uppgått till 3,9 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. Den budgeterade nettokostnadsökningen för 2019 uppgick till 4,5 procent.

Ändå får bland annat regionstyrelsen kritik. Revisionen framhåller att sjukvårdens kostnader inte står i relation till budget. Regionstyrelsen har skött sin uppsiktsplikt mot nämnderna, men nämnderna har inte klarat att hålla sina budgetar. Sektorn vård och hälsa fick 2,4 miljarder kronor mer 2019 jämfört med 2018.

”Vår bedömning är att den för sjukvården upprättade budgeten för 2019, liksom tidigare år, inte var realistisk. Kostnadsvolymen är för stor i relation till beslutad budget. Det är uppenbart att intäkter och kostnader inte står i proportion till varandra”, skriver revisionen.

Vad gäller verksamheten konstaterar revisionen att vårdköerna förblir långa. Men ”det konstateras bland annat att i gällande styrande dokument har fokus på tillgängligheten till hälso- och sjukvården förstärkts. Den samlade bedömningen som görs är att signalerna om förbättrad tillgänglighet tas på stort allvar och det konkreta arbetet har utvecklats på alla nivåer i organisationen.” Signalen har gått fram.

Jonas Duveborn