PRIMÄRVÅRD. Den 1 april 2020 fattade primärvårdsnämnden beslut om att ge primärvårdsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för arbetet med den nära vården. Samtidigt tillskrevs hälso- och sjukvårdsnämnden med önskemål om att de ska uppmana sjukhusstyrelserna att ta fram en liknande handlingsplan. Detta i ett led att stärka arbetet med den nära vården.

Under 2019 samt i januari 2020 ägde dialogmöten med de skånska sjukhusstyrelserna rum. Ordföranden från sjukhusstyrelserna och sjukhusledningarna medverkade på mötena, tillsammans med primärvårdens förvaltningsledning och primärvårdsnämndens ordförande och viceordförande. Syftet med mötena var att upprätta en dialog mellan primärvård och övrig sjukvård och identifiera gemensamma utmaningar som kräver samarbete dem emellan.

– Arbetet med den nära vården är en av Allians för Skånes främsta prioriteringar, säger Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden. När vi påbörjade arbetet i primärvården såg vi att det till viss del saknades en dialog mellan primärvård och övrig sjukvård och ville därför öppna upp den kanalen. Mötena var oerhört givande och tillsammans lyckades vi identifiera ett flertal frågor och utmaningar. Områden som ofta kom upp var de mobila teamen, skillnader i ersättningssystem, bemanning av kvälls- och helgmottagningar i framför allt östra Skåne och ett ökat remissinflöde från vårdcentraler till sjukhus. Genom att ge förvaltningen det här uppdraget hoppas vi nu kunna förbättra samverkan inom den skånska sjukvården. Inte minst nu i coronatider står det klart att en god dialog och ett gott samarbete mellan primärvård och övrig sjukvård är A och O för att skåningen ska kunna få den bästa möjliga vården.

– Det märks verkligen att dialogmötena fyllt en funktion, fortsätter Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden. Mötesdeltagarna var alla mycket engagerade och det lades fram så många kloka förslag och funderingar. Förutom de konkreta åtgärdsförslagen framkom också en känsla av ett gemensamt ansvar och att de utmaningar som vi står inför bäst kan lösas tillsammans. Det ska bli oerhört spännande att se resultatet av dialogmötena framöver.

Primärvårdsförvaltningens handlingsplan förväntas stå färdig i september 2020.

Jonna Svärd