DEBATT. Trots att det under flera år har anställts mer personal i Region Skåne har vårdköerna vuxit. Trenden ser med de senaste siffrorna ut att vara bruten. Men slutsatsen är ändå att vi måste hitta fler lösningar på hur jobbet ska göras.

Det arbetet pågår på flera olika plan: Ändrade arbetssätt, som gemensamma köer och profilering av de mindre sjukhusen, ska förbättra för både patienter och personal.

Vi tror att det lika viktigt att flytta mer makt till personalen. Det är därför vi har tagit fram ett regelverk som gör det möjligt för personalen att ta över – och som regionstyrelsen nu (19/3) har klubbat igenom.

Riktlinjerna har mött kritik från fackföreningarna. Bland annat för den organisatoriska kopplingen och för att enheterna ska följa samma regelverk som den verksamhet regionen bedriver i egen regi, vilken de dessutom ska samarbeta och samverka med. Varför inte lika gärna bolagisera ett antal vårdcentraler? Det hade blivit tydligare och personalen hade verkligen fått ta ansvar fullt ut.

Detta är vi de första att hålla med om. Personaldrivna vårdenheter är en mellanvariant. De kan liknas vid de kommunala intraprenader som finns. Vi vill ge personalen lite av den frihet som de hade kunnat få som bolagiserade eller som personalkooperativ, men med den trygghet som många finner att de får i offentligt driven verksamhet – sant eller inte. Personalen förblir anställd i Region Skåne. De har en budget som ska hållas. Men de får chansen att på ett annat sätt påverka det dagliga arbetet.

När frågan ställs om vad som kan göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats får vi ofta höra att lön och trygghet är viktigt, men att verkligt inflytande över det egna arbetet har en nog så stor betydelse.

Det finns en rad utvärderingar av personaldrivna enheter. Sådana har funnits sedan början av 00-talet. I Göteborg blev rubriken ”Från bra till bättre” när tre års verksamhet utvärderades.  Man såg kvalitetsvinster för både brukare och personal, utan att det hade lett till kostnadsökningar. Kortare beslutsvägar gav ökad flexibilitet, vilket i sin tur ledde till en mer effektiv verksamhet som var mer anpassad efter de verkliga behoven. Både chefer och personal vittnade om ett närvarande ledarskap, ökad gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen.

Att erbjuda Region Skånes medarbetare möjlighet att utifrån egna idéer ge vård, utan att detta måste ske i entreprenadform, är viktigt för att utveckla verksamheten. Med utgångspunkt från medarbetarnas kunskap är det också ett sätt att ta vara på det engagemang som finns, att medverka till ökad arbetsglädje på en vårdcentral, en mottagning eller ett helt sjukhus.

Personaldrivna vårdenheter i regionens regi är ett sätt att utveckla välfärden på som borde tilltala de partier som är skeptiska till privata vårdgivare och vårdval. Vi är positiva till bägge delar, men styr i minoritet och saknar stöd för att flytta mer makt till patienterna – nyligen röstades vårt förslag om att införa vårdval inom psykiatrin ner av oppositionen. Nu hoppas vi att oppositionen åtminstone ska våga flytta mer makt till personalen.

Pontus Lindberg (M)
Camilla Knobblock (L)
Åsa Kull (C)
Margareta Johansson (KD)
Allians för Skåne i personalnämnden
Region Skåne

Den här artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (16/3), Norra Skåne (17/3), Skånska Dagbladet (17/3) och Ystads Allehanda (18/3).