KOMPETENS. Onsdagen den 4 mars beslutade personalnämnden om en uppdaterad kompetensförsörjningsplan. Region Skåne har sedan 2013 en kompetensförsörjningsplan som uppdateras årligen. Den är en viktig del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och innehåller en systematisk kartläggning av behov och tillgång på kompetens på kort och lång sikt samt strategier för Region Skånes kompetensförsörjningsarbete.

Behovet, i förhållande till tillgång, är som störst för biomedicinska anlytiker, distriktssjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom medicinsk, kirurgisk eller onkologisk vård, psykiatrisk vård eller andra specialiseringar. Desto bättre ser det ut för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor/skötare/barnsköterskor samt ögonsjuksköterskor.

Kompetensförsörjningsplanen innehåller tio strategier:

  • Använd kompetensen rätt. För att klara kompetensförsörjningsutmaningen behöver arbetet organiseras annorlunda, både medarbetare och verksamhet måste utvecklas. Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och mest effektiv samhällsservice. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med och resurser användas effektivt.
  • Bredda rekryteringen. Region Skåne ska erbjuda välfärd till alla och behöver därför medarbetare med olika kompetenser, erfarenhet och funktionssätt. För att bättre ta tillvara den kompetens som finns på arbetsmarknaden och möjliggöra för flera behöver värderingar och attityder utmanas.
  • Fler jobbar mer. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven minska. Region Skåne har en hög andel heltidsanställningar relativt vård- och omsorgssektorn som helhet.
  • Förläng arbetslivet. Tiden i arbetslivet behöver bli längre. Fler ska kunna börja jobba tidigare och stanna kvar längre i arbetslivet. En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare ska kunna, och motiveras till, att förlänga tiden i arbetslivet.
  • Marknadsför jobben. Region Skåne är en organisation med över 100 yrkesgrupper och arbeten inom många sektorer med geografisk spridning. Det pågår ständig utveckling och anpassning till krav och behov från omvärlden. För att stå sig i konkurrens med andra organisationer behöver budskapet om Region Skåne som arbetsgivare och organisation nå ut i informationsbruset.
  • Skapa engagemang. Engagerade medarbetare som ges och tar ansvar på sin arbetsplats skapar hälsofrämjande och intressanta arbetsplatser som bidrar till verksamhetens utveckling. En attraktiv arbetsmiljö som är enkel att navigera i och där stöd finns i vardagen till såväl chefer och medarbetare bidrar till att medarbetare vill stanna och utvecklas i Region Skåne.
  • Underlätta lönekarriär. Målet är att Region Skåne i ett system med individuella och differentierade löner både ska kunna driva och utveckla verksamheten så att den ligger i linje med medborgarnas krav, behov och förväntningar samt kunna rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs. Grunden för löneutveckling är medarbetarnas kompetens och sätt att utföra arbetet i förhållande till ansvar och svårighetsgrad.
  • Använd tekniken. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är möjligheter med ny teknik till stor del bidragande i hur arbete kan effektiviseras, förenklas och frigöra tid. För att möta verksamheternas behov nu och i framtiden behövs kunskap och förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar så att digitala verktyg används för verksamhetsutveckling, blir värdeskapande och ger möjlighet till information.
  • Visa karriärmöjligheter. Det finns förväntan på lärande och kompetensutveckling under hela yrkeslivet. En attraktiv arbetsgivare skapar möjligheter till utveckling för sina medarbetare. Region Skåne erbjuder en mängd möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas, att bli chef är en karriärmöjlighet med andra vägar behöver lyftas fram.
  • Stärka utbildningsuppdraget. Region Skåne har ett stort utbildningsuppdrag som spänner över alla utbildningsnivåer från grundskole- till universitetsnivå. Arbetet med utbildningsuppdraget stärker tillgången till rätt kompetens.

Helena Nanne