EKONOMI. Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner om samhällsekonomins utveckling publicerades förvisso innan effekterna av covid-19 började sänka börskurserna, men låg då stilla gentemot tidigare bedömningar. Sverige går under året mot ”en mild lågkonjunktur”. Om covid-19 framöver påverkar den bedömningen dröjer det ett tag innan vi vet, klart är att världsekonomins utveckling har varit osäker under en längre tid.

BNP-utvecklingen 2019 har prognosticerats till 1,2 procent. Den bedöms landa på 0,9 procent i år. Den inhemska efterfrågan växer tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion såväl för offentlig sektor som för hushållen. Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den svenska BNP-tillväxten, vilket är en stor kontrast mot 2019.

Till detta ska läggas att arbetsmarknadsläget fortsatt försvagas, antalet sysselsatta minskar och den relativa arbetslösheten stiger till 7,2 procent.

2020 ser således tufft ut, redan innan eventuella effekter av covid-19 kan räknas in. Om den effekten blir minimal ser det dock ut som om konjunkturen kan återhämta sig något redan under 2021, med ökad efterfrågan på arbetskraft.

Jonas Duveborn