KOLLEKTIVTRAFIK. På regionfullmäktige den 25 februari klubbades Allians för Skånes förslag till trafikförsörjningsprogram som fastställer mål och strategier för den regionala kollektivtrafiken ur ett 10 års perspektiv. Med trafikförsörjningsprogrammet växlar Allians för Skåne upp ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken och möjliggör en utveckling av kollektivtrafiken i hela regionen.

En av de stora nyheterna i trafikförsörjningsprogrammet är förbättringar av basutbudet, där en helt ny nivå införs för lokalt viktiga stråk som omfattar alla tätorter med 300-999 invånare. De orterna, cirka 100 stycken, ska nu enligt trafikförsörjningsprogrammet ha 7 dubbelturer per vardag mellan klockan 06-18. De flesta av dessa orter har busstrafik idag, men nu är det reglerat i det viktigaste strategiska dokument som Skånetrafiken planerar trafiken utifrån. Dessutom införs ett helgutbud i de delregionalt viktiga stråken som omfattar alla tätorter med 1000-2999 invånare som får 6 dubbelturer på lördagar och 5 dubbelturer på söndagar.

Allians för Skåne för också in ett antal nya perspektiv i trafikförsörjningsprogrammet. Perspektiv som förtjänar att lyftas in i sammanhanget när vi fastställer strategiska ramar och mål för kollektivtrafiken i Skåne. Mål om kundnöjdheten införs i trafikförsörjningsprogrammet, eftersom nöjda kunder som väljer att åka med Skånetrafiken är totalt avgörande för att vi ska kunna utveckla trafiken. Utan kunder får vi inga nya intäkter att finansiera våra satsningar med.

Trygghet och tillgänglighet förs också in i programmet. Det är faktorer som är viktiga för att man inte bara ska vilja åka kollektivt, utan för att man ska kunna åka kollektivt och inte begränsas av olika hinder, såväl fysiska som upplevda känslor av otrygghet.

Trafikförsörjningsprogrammet fokuserar inte bara på de viktiga arbetsresorna, utan också fritidsresorna. Det perspektiv som ofta lyfts när man pratar om kollektivtrafiken är möjligheten att resa från landsbygden in till de större orterna, i detta trafikförsörjningsprogram lyfts också de resor som görs från städerna till landsbygden för att se hela Skåne och den stora turistnäring som finns.

Att fler ska ha möjlighet att resa med kollektivtrafiken är en oerhört viktig fråga för Allians för Skåne. Kollektivtrafiknämnden och Skånetrafiken kan göra mycket för att åstadkomma det, men samarbetet med kommunerna är också avgörande. Utvecklingen av trafiken ska ske i ständig dialog med kommunerna för att vi tillsammans ska få fler att välja att resa kollektivt.

Helena Nanne