INFLYTANDE. Allians för Skåne gick till val på att ge personalen ett större inflytande i den skånska hälso- och sjukvården. I budgeten för 2019 fick personalnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för personalen att ta över driften av ett sjukhus samt minst två vårdcentraler. Nu har förslag till riktlinjer arbetats fram inför behandling av personalnämnden och slutligen regionfullmäktige.

Syftet med att införa personaldrivna vårdenheter är att uppmuntra till att utveckla idéer i verksamheten och därmed uppnå bättre kvalitet, ge möjlighet till ökat engagemang samt större inflytande och delaktighet för personalen. Med personaldriven verksamhet kan Region Skåne förbättra arbetsmiljön, stödja ett ekonomiskt långsiktigt tänkande och öka tillgängligheten i den skånska hälso- och sjukvården.

─ Nu växlar vi upp arbetet med att förbättra Region Skåne som arbetsgivare. Jag är stolt över att vara en del av ett styre som markant ökar personalens inflytande av verksamheten på detta sätt, det är historiskt, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden.

─ Det finns en stark utvecklingskraft och goda idéer hos Region Skånes medarbetare som inte kommer ut idag, på grund av långa beslutsvägar. Detta är en unik möjlighet att ta tillvara på dessa goda idéer och innovationer från personalen, säger Åsa Kull (C), ledamot i personalnämnden.

─ Personaldrivna vårdenheter handlar om att erbjuda såväl patienter som personalen mångfald av olika verksamheter att vända sig till eller välja att arbeta hos. Det handlar om valfrihet, säger Margareta Johansson (KD), ersättare i personalnämnden.

─ Nu ger vi personalen en betydligt större frihet och vi är övertygade om att det kommer att öka Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare och locka fler till att börja hos oss, men också till att stanna kvar längre, säger Camilla Knobblock (L), ersättare i personalnämnden.

Riktlinjerna för personaldrivna vårdenheter innehåller bland annat följande:

  • Riktlinjerna för personaldrivna vårdenheter innehåller bland annat följande:
  • En personaldriven verksamhet är en avgränsad enhet – vårdcentral, mottagning, ett helt eller delar av ett sjukhus.
  • En personaldriven verksamhet har fått utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, där ledningen ansvar för det ekonomiska resultatet.
  • Verksamheten fortsätter vara i Region Skånes regi och placeras organisatoriskt under regionstyrelsen som enskild verksamhet.
  • Chef för verksamheten utses efter samverkan och i samråd med all personal.
  • Samma förutsättningar – lagar, förordningar och avtal – som gäller för regionens verksamhet i övrigt.
  • Finansieringen sker genom regionbidrag från regionfullmäktige enligt ordinarie budgetprocess.
  • Budget ska hållas och målen ska uppnås. Överskott kan användas i verksamheten och underskott ska åtgärdas av verksamheten.
  • Övergång till personaldriven verksamhet förutsätter att två tredjedelar av medarbetarna uttrycker intresse.
  • Regionfullmäktige beslutar om varje ansökan utifrån ett antal saker som ansökan ska innehålla, bland annat en utvecklad verksamhetsidé, verksamhetens planerade arbete för att öka tillgängligheten och ekonomiska förutsättningar. 

Helena Nanne