OPINION. Som en del i sitt demokratiarbete frågar Region Skåne varje år skåningarna vad de kan och tycker om verksamheten och politiken. Nu är Skåneenkäten 2019 klar. Den rymmer både det förväntade och manar till eftertanke.

Ett exempel är att 42 procent av skåningarna tror att Region Skåne ansvarar för äldreomsorgen, 21 procent att ansvaret gäller även för skolan och 12 procent för polisen. De två första är kommunala uppgifter, den sista är en statlig. Regionen sysslar huvudsakligen med hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Av de 1 530 tillfrågade skåningarna vet en majoritet (53 procent) att Alliansen styr regionen. 30 procent tror att Socialdemokraterna styr ensamma eller tillsammans med Miljöpartiet. Hela 38 procent har dock valt att inte besvara frågan.

En annan mindre uppmuntrande siffra är att bara två av tio skåningar anser att de är delaktiga i demokratin, vilket kanske kan kopplas till att lika få har haft någon som helst kontakt med en politiker, på någon nivå. Mest oanträffbara är regionpolitikerna, bara 4 procent av skåningarna uppger att de har haft kontakt med eller samtalat med en regionpolitiker under 2019. Hälften av dessa möten har skett på allmän plats, 21 procent på sociala medier.

Detta kan möjligen kopplas till skåningarnas förtroende för sina politiker, som ser lika illa ut oavsett politisk nivå. Fyra av tio är negativa.

Om man vill kan man sätta synen på de förtroendevalda i förhållande till skåningarnas upplevelse av vad politiken levererar: 93 procent är nöjda med det liv de lever. Tre av fyra är nöjda med sin hälsa. Mycket talar för att det är något annat som sätter bilden än att politikerna verkligen misslyckas med att leverera det som skåningarna vill ha.

Jonas Duveborn