KRÖNIKA. Det som lite teknokratiskt kallas för kompetensförsörjning är viktigt för Skåne. Det är en komplex och omfattande fråga som handlar om att minska arbetslösheten och förse företag med rätt kompetenser. Det är på många sätt avgörande för Skåne att detta fungerar. Annars förblir alltför många i utanförskap på samma gång som företag kanske måste flytta sin verksamhet till andra delar av Sverige eller till andra länder eller rent av lägga ner sin verksamhet.

I onsdags besökte jag Högskolan Kristianstad, vilket var det sista lärosättet i Skåne på min lista att besöka. Alla lärosätena har unika egenskaper, de är också väldigt olika vilket jag tror är bra.

Högskolan i Kristianstad är en liten, lokal och regional högskola som lockar studenter från så kallade studieovana hem, med 40 procent av sitt utbildningsutbud tillgängligt för distansstudier och stark integration av verksamhetsförlagd utbildning, ”yrkespraktik”, i sina program. Lunds universitet är högskolans motsats i allt detta. Förenklat kan man säga att Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp placerar sig på lite olika sätt mellan dessa motsatser.

Det är bara att konstatera att Skåne är lyckligt lottat – det finns en enorm styrka i det att lärosätena kompletterar varandra och tillsammans erbjuder en närmast komplett bredd av utbildning och forskning.

Men det finns inget som inte kan bli bättre. När jag nu besökt alla lärosäten i Skåne är min bild att det finns mer att göra för att högre utbildning ska bidra till kompetensförsörjningen i Skåne. Högre utbildning behöver bli flexiblare – det vill säga mer distansutbildning och större möjligheter för studenter att läsa in utbildningar i ett högre tempo. Flexibiliteten skulle skapa bättre förutsättningar för det livslånga lärandet. Högre utbildning behöver också fungera bättre tillsammans med Yrkeshögskolan, det vill säga en student ska lättare kunna röra sig mellan dessa utbildningsformer. Utöver det borde mer utbildning ha verksamhetsförlagd utbildning, så studenterna får en tidig koppling till näringslivet.

Jag saknar en nationell politisk debatt kring hur högre utbildning tydligare ska kunna bidra till att möta det kompetensbehov som näringslivet behöver, regionen kan göra mycket men ska det bli verkstad i hela landet behövs ett samlat nationellt grepp.

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden