BILJETTPRISER. Skånetrafikens nya biljettsystem och zonindelning har väckt ett stort engagemang hos de skånska resenärerna sedan det infördes fullt ut i december. Det beslutades om under förra mandatperioden och har stegvis införts under de senaste två åren. Nu föreslås kollektivtrafiknämnden besluta om att utreda möjligheterna att motverka vissa av de priseffekter som påverkar den skånska landsbygden.

Den 29 november 2016 beslutade regionfullmäktige att införa en ny prismodell för den skånska kollektivtrafiken. Den nya prismodellen skulle bland annat generera ett enklare biljettsortiment, personliga zoner anpassade efter det egna resebehovet och raka rabatter som gör biljettsystemet tydligare och enklare att förstå. Uppdraget innebar också att den nya prismodellen skulle vara intäktsneutral, vilket innebär att Skånetrafiken varken får in mer eller mindre pengar i form av biljettintäkter. Den nya och nu fullt ut införda prismodellen innehåller tre zoner där priset för resan är baserat på det avstånd man faktiskt reser, till skillnad från det gamla systemet med över 200 zoner där lika långa resor i olika delar av Skåne kunde få helt olika priser. Den nya prismodellen utvärderades senast 2017, då kollektivtrafiknämnden fick information om hur det skulle påverka priserna för enskilda resenärer.

Den 5 december 2019 beslutade kollektivtrafiknämnden att uppdra åt trafikdirektören att rapportera kraftiga prisjusteringar till nämnden i februari 2020 samt att årligen utvärdera den nya prismodellen och återrapportera detta till nämnden. Efter redovisningen kan det konstateras att det finns vissa resor som getts stora prishöjningar i den nya prismodellen och att dessa främst finns på landsbygden, där zonerna i det gamla Jojo-systemet har varit väldigt stora.

Inför sammanträdet den 7 februari föreslås nu kollektivtrafiknämnden även att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att motverka vissa av de priseffekter som framför allt påverkar den skånska landsbygden. Det innebär att nämnden, i maj 2020, kommer att få ta del av möjliga justeringar som inte påverkar hela prismodellens intäktsneutralitet eller förändrar zonindelningen i grunden.

– Nu föreslår vi en utredning och ser vad som är möjligt. Det handlar inte om att göra om systemet helt från början, men om att försöka hitta enklare lösningar som underlättar för pendlare på landsbygden som fått höjda priser, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Den nya prismodellen utvärderades redan 2017, men vi ser ett behov av att göra det igen när modellen fullt satts i bruk. Vi ser att landsbygden har påverkats mer och där lägger vi vårt fokus nu, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Prismodellen med tre zoner är i grunden rättvist uppbyggd, men vi ser att vi behöver titta på eventuella justeringar. Det är viktigt för oss att lyssna på de skånska resenärerna, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Utredningen är en rimlig avvägning. Jag är stolt över att vi kan lyssna på resenärerna samtidigt som vi tar ett ansvar för helheten, säger Simon Diaz (KD), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Helena Nanne