HÖGRE UTBILDNING. Region Skåne har låtit utreda de skånska lärosätenas bidrag till kunskapsförsörjningen i Skåne. Nu presenteras resultaten i rapporten ”Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade: En skånsk fallstudie”. Av den framgår bland annat att knappt 60 procent av studenterna är rekryterade från Skåne och ungefär två tredjedelar stannar kvar efter avslutade studier. Efter några år i arbetslivet har tre fjärdedelar av dem ett yrke som kräver högskolekompetens.

– Vi måste säkerställa att lärosätena även i fortsättningen har en viktig roll i den skånska kompetensförsörjningen, speciellt nu när många behöver eller vill byta bransch flera gånger under ett yrkesliv. Här behöver lärosätena och andra utbildningsaktörer tänka innovativt och nytt. Exempelvis digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att individanpassa utbildning så att fler kan studera med en flexibel studietakt på distans, vilket skulle underlätta för personer mitt i livet som vill kombinera studier med arbete och familj, kommenterar Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Magnus Ekblad