KRÖNIKA. Den psykiska ohälsan ökar ständigt, inte minst bland barn och unga. Vi måste försöka möta behoven genom att öka tillgängligheten till den psykiatriska vården. Det enskilt största problemet som psykiatrin i Region Skåne brottas med är köerna som står mellan den vårdsökande och vården. Forskning visar att tid är en avgörande faktor vid tillfrisknande från psykisk ohälsa – ju längre patienten får vänta på hjälp, desto svårare blir hennes symptom och desto längre blir sjukperioden. Det är inte rimligt att människor som mår dåligt ska behöva vänta på vård – särskilt illa är det när barn och ungdomar som befinner sig i känsliga utvecklingsfaser fastnar i en vårdkö.

Erfarenheter från tidigare införande av vårdval visar att vårdvalet inte bara ökar valfriheten för den vårdsökande – att tillgängliggöra fler vårdgivare minskar köerna. Det är det absolut viktigaste argumentet för att införa vårdval i psykiatrin. Införande av vårdval inom andra områden och specialiseringar visar att köerna kortats och tillgängligheten ökat. Exempelvis är den tidigare långa väntetiden till operationer av grå starr eliminerad.

Region Stockholm var tidiga med att införa vårdval, och 2017 publicerade de en rapport som utvärderade tio år av vårdval. Utvärderingen visar att tillgängligheten ökat då köerna minskat, samt att den patientens upplevelse av god kvalitet är hög. Studien visar också att patienten värderar vårdens kvalitet högra då han eller hon gjort ett aktivt val av vårdgivare. Det tycks alltså finnas ett samband mellan valfrihet och nöjdhet.

Sedan tidigare finns vårdval psykoterapi i Region Skåne. En intervjustudie från Lunds universitet med terapeuter inom vårdvalet visar att vårdvalet upplevs positivt: ”Resultatet visar att terapeuterna uppfattar att införandet av ett system där patienter kan välja vårdgivare även privat som positivt då det gjort att fler personer får vård och en ökad öppenhet kring att söka hjälp”. Nu vill vi införa möjligheten till fler vårdval i psykiatrin.

Vi börjar med att föreslå vårdval inom Barn och ungdomspsykiatrin. För att säkerställa att patienten har behov av specialistvård görs en första bedömning och sedan väljer man leverantör. Exakt hur detta vårdval ska se ut, och vilka avgränsningar som behöver göras arbetas fram efter beslut om införande. Vi utreder också möjligheterna att ta fram metod för första bedömning för vuxna för att eventuellt kunna införa vårdval även där.  Mitt uppdrag som politiker i Region Skåne är att i första hand värna Skånes invånare. Därför är tillgänglighet, gott bemötande och god kvalitet mitt fokus. Att införa vårdval i psykiatrin är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till god vård för skåningar med psykisk ohälsa.

Anna Mannfalk (M)
regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden