KRÖNIKA. Det är nu dags att summera mandatperiodens första år – 2019. Ett år som gått riktigt snabbt och som varit innehållsrikt som få. Det har varit ett år som präglats av om- och nystart, där den nära vården är en mycket central del för mig som centerpartist i ambitionerna att förbättra vården för invånarna i Skåne.

Som ordförande i primärvårdsnämnden ser jag att vi kommit en bit på vägen mot att sätta fokus på första linjens hälso- och sjukvård och det viktiga förebyggande arbetet. Det finns mycket kvar att göra – vilket är sporrande; men samtidigt ser jag att det redan finns enormt mycket som förändrats till det bättre redan under detta första år.

Den första delen av Allians för Skånes budgetsatsning på 1 miljard kronor mer till primärvården har påbörjats – det är en historiskt stor och viktig satsning som underlättar arbetet med att styra upp patientflödena, så att vård ges på rätt nivå och så nära invånarna som möjligt. Genom att arbeta in detta arbetssätt tillvaratas personalens kompetens på ett bättre sätt och köerna kommer minska på våra skånska sjukhus.

I syfte att förbättra och stärka primärvården har vi infört en gemensam förvaltning i hela Skåne. Det ger förbättrade möjligheter till styrning och helhetssyn. Under året har både Primärvården Skåne online och Ungdomsmottagning Online lanserats, förebyggande hälsosamtal påbörjats och vi har påbörjat anamnesverktyget Vårdexpressen på utvalda vårdcentraler; vilket sammantaget möjliggör flexibilitet, ökad tillgänglighet, helhetssyn på patienten vilket gör Region Skånes vård mer konkurrenskraftig.  

En viktig del för att kunna erbjuda attraktiv vård är att också vara en attraktiv arbetsgivare. Här arbetar vi bland annat med en plan för kompetensförsörjning och en struktur för att tydligare tillvarata personalens initiativ i verksamheterna – inte sällan har personalen många goda förslag på hur vården ska utföras på ett smartare sätt. Vi ser också resultat på det hårda arbete förvaltning och nämnd lägger ner då Kristianstadsområdet utnämndes till bästa allmänmedicinska område av AT-läkarna i SYLFs årliga mätning, samtidigt som vårdcentralen Anderslöv fick utmärkelsen ”Skånes bästa vårdcentral 2019”. Därutöver har vi fått mycket positiv respons på våra nya digitala verktyg, där inte minst arbetet med nya administrativa besluts- och dokumentationssystem samt system med taligenkänning underlättar och ökar den viktiga tiden med patienter.

Efter det extremt svåra läget i riksdagen efter förra valet, då Alliansen dessvärre inte blev största block, visade Centerpartiet och Liberalerna stort mod genom att i Januariavtalet träffa 73 sakpolitiska viktiga överenskommelser med regeringen. Januariavtalet kommer förenkla vårt arbete i Region Skåne. Det kommer ge bättre förutsättningar för att skapa en tryggare vård som ger alla patienter rätt till en fast läkarkontakt, det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden och på mindre vårdcentraler, stimulans för att korta köerna i sjukvården och för att ökar patienternas valfrihet. Detta är frågor som förtjänstfullt drivits av Centerpartiet och dess riksdagsgruppledare, läkaren Anders W Jonsson (C) och som vi nu i Skåne arbetar med att förverkliga.

Men vi är långt ifrån färdiga med detta viktiga arbete. Vi står inför omfattande utmaningar, där stora demografiska förändringar väntar, den psykiska ohälsan ökar och inom vissa delar av sjukvården är fortfarande köerna oacceptabelt långa. Med den ambitiösa politik som Centerpartiet och Allians för Skåne driver, ser jag positivt på framtiden.

Under det kommande året kommer vi fortsätta arbeta än hårdare för en ännu bättre nära vård för invånarna i Skåne, för ökade digitaliseringsinsatser och för en jämlik vård för alla. Det är med stor förväntan jag ser fram emot 2020, välkommen med!

Birte Sandberg (C)
Regionråd, ordförande i primärvårdsnämnden