KOLLEKTIVTRAFIK. Region Skåne beslutar en gång per mandatperiod om trafikförsörjningsprogram, som fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken ur ett 10-årsperspektiv. Med förslaget till trafikförsörjningsprogram 2020-2030 växlar Allians för Skåne upp ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken på flera områden. Bland nyheterna i förslaget till trafikförsörjningsprogram finns ett utökat basutbud, nya mål avseende kundnöjdhet och tillgänglighet, stärkt landsbygdsperspektiv och fokus på trygghet.

Kundnöjdhet införs som ett nytt mål i trafikförsörjningsprogrammet, där ambitionen är att minst 8 av 10 kunder ska vara nöjda med Skånetrafiken år 2025. De senaste åren har kundnöjdheten minskat, från 62 procent 2014 till 52 procent 2018. Kundnöjdheten är central för att behålla och attrahera nya resenärer och därmed också en förutsättning för att kunna utveckla trafiken på den ambitionsnivå som finns i trafikförsörjningsprogrammet i övrigt. Resenärernas trygghet pekas också ut som en viktig del i utvecklingen av trafiken.

Landsbygden får ett större fokus i förslaget till trafikförsörjningsprogram. Bland annat genom höga ambitioner kring kombinerad mobilitet och samarbete med andra aktörer för att hitta nya, innovativa och hållbara lösningar för en tillgänglig trafik på landsbygden. Även fritidsresor, där det finns en stor potential, pekas ut som en viktig del av kollektivtrafiken genom att möjliggöra för resor såväl från landsbygd in till de större orterna som att även resa från orterna till landsbygden.  Förändringar som vara aktuella är till exempel ett utökat samarbete med kommunerna kring skolskjuts eller att variera tidtabellerna beroende på årstider och säsong.

– Jag är stolt över att vi ökar ambitionerna och flyttar fram våra positioner för en tillgänglig och trygg kollektivtrafik med hög kvalitet i hela Skåne. Nöjda kunder som väljer att resa med Skånetrafiken är avgörande för att vi ska kunna satsa på att utveckla den skånska kollektivtrafiken. Tillsammans med våra resenärer och kommunerna är jag övertygad om att vi kan lyckas, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det nya trafikförsörjningsprogrammet möjliggör en utveckling av kollektivtrafiken i hela Skåne. Landsbygdsperspektivet är starkt och resenären står i fokus. Vi ser till alla resor som är viktiga för den enskilde skåningen – oavsett om det är till jobbet, på fritiden, i städerna eller på landsbygden, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Region Skåne har tidigare beslutat om trafikförsörjningsprogram årligen. Hanteringen är dock förändrad och nu beslutas om nytt trafikförsörjningsprogram vart fjärde år i samband med att en ny mandatperiod inleds. Arbetet med förslaget till trafikförsörjningsprogram 2020-2030 påbörjades av det tidigare styret i Region Skåne (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och en remissversion skickades bland annat till de skånska kommunerna i december 2018. Efter avslutad remissrunda har en förnyad diskussion skett inom Allians för Skåne och en rad förändringar har gjorts inför den slutprodukt som nu är på väg upp för politisk behandling. Kollektivtrafiknämnden beslutade på sitt sammanträde den 5 december att föreslå regionfullmäktige att slutligen anta trafikförsörjningsprogrammet den 25 februari 2020.

Helena Nanne