ARBETSMARKNAD. De sex sydsvenska regionerna skriver gemensamt till regeringen om problemen med arbetsmarknaden. Regionsamverkan Sydsverige vill för regeringen understryka vikten och värdet av en konstruktiv dialog, stärkta mandat för regionalt utvecklingsansvariga och en nationellt samordnad kompetensförsörjningspolitik.

Många människor i Sverige står i dag utanför arbetsmarknaden, samtidigt som det finns arbetskraftsbrist inom flera branscher. Sveriges konkurrenskraft hämmas. Avsaknaden av matchning visar tydligt att kompetensförsörjningssystemen inte fungerar tillfredsställande. Tre departement ansvarar för kompetensförsörjningen, vilket leder till parallella strukturer.

– Det behövs en nationell strategi för kompetensförsörjning, det ser vi både som regionalt utvecklingsansvariga och som stora arbetsgivare. Sex sydsvenska regioner har nu skrivit till regeringen och framfört att kompetensförsörjningen får en ökad vikt, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Regionsamverkan Sydsverige och styrelseordförande i Region Skåne. Vi har tillskrivit tre departement, Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, för att understryka att den regionala nivån är beredda att fylla en roll om den får mandat och ekonomiska förutsättningar.

Regionsamverkan Sydsverige framför behovet av att

  • Ge de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ett ökat, tydligt mandat och ekonomiska förutsättningar att driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ligger i samklang med arbetsmarknadsutredningen och ger förutsättningar till ett mer kraftfullt regionalt agerande.
  • Ta fram en nationell strategi för kompetensförsörjningspolitiken. En stärkt nationell samordnad kompetensförsörjningspolitik och en samverkan mellan Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet skapar tydliga förutsättningar för ett effektivt arbete på regional nivå.
  • Fortsätt anordna rundabordssamtal. Vårens dialog kring Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformering av arbetsförmedlingen var uppskattad, men flera viktiga frågor inom kompetensförsörjning kvarstår. En dialog emotses, inte minst vad gäller de viktiga frågorna som berör de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i utredningens kapitel nio, En samlad kompetensförsörjningspolitik.

Peter J Olsson