KRÖNIKA. Barnens rätt har ingen klocka eller veckodag. Det är något som behöver beaktas kontinuerligt varje dag. Jag har genom min politiska gärning ständigt försökt leva upp till detta och se till så att de som inte kan bli hörda blir hörda. Vi behöver göra mer för att hjälpa barnen runtom i Skåne och i Sverige.

Låt mig illustrera problembilden: av Skånes cirka 300 000 barn upplever nästan 45 000 våld i hemmet, drygt 30 000 utsätts själva för allvarlig fysisk misshandel och 15 000 barn utsätts för upprepad misshandel. I Socialstyrelsens dödsfallsutredningar från 2016-2017, där man granskat sex fall där barn avlidit till följd av brott, framträder tydliga mönster.

Alla barnen hade haft kontakt med hälso- och sjukvården, i några fall endast någon månad innan barnet dödades, och ändå fanns det inget i handlingarna från hälso- och sjukvården som pekade på någon oro för barnen.

Det är allt annat än acceptabelt och vi kan bättre än såhär.

Vi politiker har en viktig roll i detta och behöver agera mer för att se till att inga barn far illa. Det förutsätter att vi får en bättre överblick och kunskapsbas, då kunskapen om barns rättigheter blir ett viktigt medel i arbetet för ökad trygghet. En viktig pusselbit i detta arbete är våra barnskyddsteam som finns i Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg – det är givetvis inte hela Skåne, men täcker stora delar av Skåne. Det ska vi vara stolta över.

I samband med dagens (14/10) sammanträde med regionstyrelsen kommer vi att vidareutveckla vårt arbete och se till att barnets bästa alltid beaktas – oavsett vad. När FN:s barnkonvention blir lag vid årsskiftet får vi både tydlighet och ökat utrymme att arbeta med dessa frågor.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden