NÄRA VÅRD. För att klara framtidens vård och omsorg krävs det att statens roll tydliggörs men även att lagen ändras. Den nära vården ska utgå från individens behov och kommer därför förutsätta ett nära samarbete mellan kommunen och regionen men även andra olika vårdgivare.

Behovet att informationsflödet ska kunna delas mellan olika huvudmän för att säkra upp och kunna erbjuda en sammanhållen vård , hindras av lagar som inte hängt med i utvecklingen. Det är en viktig säkerhetsaspekt att informationen kan följa genom hela systemet av vård och omsorg för de som behöver.

Att som patient själv behöva dra sin sjukdomshistoria, medicinlista etc. till olika vårdgivare för att de inte kan komma åt aktuell information riskerar att försvåra brukarens aktuella status. Där man inte kommer kunna göra rätt bedömning av patienter och vilket i värsta fall kan leda till att patientsäkerheten äventyras. Något som SKL påpekar i ett yttrande till regeringen.

I den statliga utredning som pågår rörande personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamhet är det viktigt att man samverkar med utredningen om god och nära vård, så att de frågor som rör personuppgiftshantering kan bidra till omställningen. Detta gäller även att den lagändring som krävs för att säkerställa goda förutsättningar för avtalssamverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner genomförs. Där SKL förväntar sig att frågan om avtalssamverkan finns med i utredningens huvudbetänkande i vår.

Theresa Lindahl

Fakta (från SKL)

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Allt fler människor lever allt längre och tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt. Trots det är vården fortfarande främst anpassad efter de mest akut sjuka. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov. Hälsofrämjande arbete minskar risken för att den enskilde ska drabbas av sjukdom och gemensamma resurser kan användas mer effektivt