STORREGION. Sedan 2016 samarbetar Region Skåne med regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg i Regionsamverkan Sydsverige (RSS). När regionstyrelsen nästa vecka ska anta en ny handlingsplan för kommande år handlar det främst om att verka för att stärka hela södra Sverige. I det geografiska område som samarbetet omfattar bor 2,7 miljoner människor, varav drygt hälften i Skåne. Ser man till riket i sin helhet motsvarar detta en fjärdedel av svenskarna.

Det prioriterade påverkansarbetet tar sikte såväl på att stärka infrastrukturen som att genomföra arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsinsatser. Andra angelägna frågor handlar om synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken, att verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, samt samordning och genomförande av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering.

Samarbetet i RSS bygger på överenskommelser och är aldrig överordnat respektive region. Carl Johan Sonesson (M) är ordförande i styrelsen. Det finns ett utskott med en arbetsgrupp för regional utveckling, och motsvarande för kollektivtrafik/infrastrukturplanering och kultur.

Jonas Duveborn