BÄTTRE HÄLSA FÖR FLER. Region Skånes arbete med att utveckla folkhälsoarbetet går in i skarpt läge.

Just nu pågår Folkhälsoenkät vuxna. Den inkluderar skåningar i åldersspannet 18-84 år. Ett introduktionsbrev har gått ut till drygt 107 000 personer den 7 oktober och resultaten förväntas kunna presenteras i rapportform i maj 2020.

Folkhälsoenkät barn och unga planeras att genomföras i början av 2021. Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans åk 6 och 9 samt gymnasiets åk 2. Det rör sig om en totalundersökning, vilket innebär att samtliga elever i ovan nämnda årskurser oavsett skolform omfattas.

Enkäterna bidrar med kunskap vid prioritering av åtgärder samt för uppföljning av utvecklingen i Skåne på såväl regional som kommunal nivå.

– Parallellt med enkäterna kan vi göra mycket. Vi arbetar nu bland annat med att involvera flera aktörer, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Presidiet för regionala utvecklingsnämnden har som ett första steg därför gått ut med ett brev till alla kommuner i Skåne med syftet att fördjupa samarbetet för att uppnå bättre hälsa för fler.

– Vi behöver veta hur kommunerna ser på folkhälsoläget, hur de jobbar med frågan och vad vi kan göra tillsammans. Vi behöver också titta utanför offentlig sektor och involvera näringsliv och idéburen sektor, avslutar Anna Jähnke.

Magnus Ekblad