DEBATT. Hur hälso- och sjukvården hanterar klagomål är av stor betydelse. Vårdskador måste uppmärksammas och förebyggas.

Region Skåne har som mål att alla varje timme, varje dag, året om, ska få högklassig vård och omsorg. Men ibland blir det fel. Misstag sker, bemötande brister och händelser som kan vara obehagliga, osäkra eller helt enkelt bara onödiga drabbar en patient. Det är vid sådana tillfällen som regionens patientnämnd ska fungera som stöd.

Att patienter och deras närstående väljer att berätta om sina upplevelser i vården är värdefullt. Det ger oss möjlighet att uppmärksamma och förebygga vårdskador.

Men hur synpunkter och klagomål hanteras kan förbättras. Region Skåne inleder därför nu ett arbete där möjligheterna för hur en samlad ingång för all hantering av klagomål i regionen kan se ut. Frågan är hur varje avvikelse, misstag och fel kan leda till att vi gör vården lite bättre, lite säkrare och lite tryggare för regionens invånare.

Tack vare ny lagstiftning som började gälla den 1 januari 2018 har landets patientnämnder i uppdrag att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov. Med detta som utgångspunkt har landets alla patientnämnder nu ett historiskt tillfälle att skapa nya, mer ändamålsenliga och bättre strukturer för hur klagomål och synpunkter ska hanteras.

Det måste vara enkelt, tydligt och lätt att lämna synpunkter till patientnämnden på den vård man har fått. Allt för att vi politiker tillsammans med sjukhusen, vårdcentralerna och alla andra inblandade instanser ska kunna utveckla hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att stärka personalens kompetens när det gäller hur man tar emot synpunkter och klagomål.

Vi ser ett behov av att etablera ett synsätt där klagomål och synpunkter tas emot som något användbart för hur arbetet inom vården kan utvecklas. Patienterna ska uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter.Idag finns det en viss otydlighet kring hur klagomål och synpunkter ska hanteras och hur erfarenheterna bäst tas till vara. Ibland har patienterna kontakt med personalen på den vårdcentral där de har varit, ibland med ledningen för det sjukhus där de behandlats. I värsta fall får inte patienterna tag på någon som de kan framföra sina synpunkter till.

Genom att alla som har klagomål eller andra synpunkter kan vända sig till ett och samma ställe, vad vi kallar en samlad ingång, kan övriga delar av hälso- och sjukvården avlastas och resurser frigöras. Personal vars uppgift det är att ge vård ska inte i onödan belastas med administrativa uppgifter.

Patienterna ska självklart stå i centrum för alla vårdinsatser och vi vill utveckla framtidens hälso- och sjukvård än mer i den riktningen. Arbetet med att skapa en väg in för synpunkter och klagomål till hälso- och sjukvården är ett viktigt led i den utvecklingen.

Vi växlar nu upp arbetet för patienternas säkerhet och hoppas att övriga patientnämnder i Sverige tar efter.

Vi i Alliansen, som nu styr Region Skåne, prioriterar varje steg som kan göra det lite bättre och lite säkrare för patienterna.

Matilda Malmgren (M)
Charlotte Ramel-Andersson (L)
Kay Wictorin (C)
Pia Lidwall (KD)
patientnämnden
Region Skåne

Artikeln har också publicerats på Aktuella frågor i HD/Sydsvenskan (5/11).