RCC. 25 oktober deltog Anna Mannfalk (M) ordförande i SRVN (södra regionvårds nämnden) på mötet om optimerad och jämlik cancervård som hölls på Medicon Village Hörsal.

Viktiga ämnen på agendan var kompetensförsörjning och information om, samt vikten av nationella kvalitetsregister. Anna Mannfalk (M), som var inbjuden av RCC syd (regionalt cancercentrum) där SUS förvaltningschef Björn Ekmehag är styrgruppsordförande deltog bland annat i ett panelsamtal.

Panelsamtalet handlade om utmaningen med kompetensförsörjning, digitala system, hur man kan se till att få fram arbetsplatser där personal trivs och stannar, vikten av fortbildning samt vikten av närvarande och kompetenta chefer.

En del av den information som gavs var att Sverige i och med den nationella cancerstrategin har fått bättre resultat inom cancervård sedan den infördes. Genom detta har man fått verktyg att ta tillvara information, använda SVF, nya diagnosverktyg, implementera nya mediciner och strategier.

Chansen att överleva en cancer diagnos är idag betydligt större än bara för 10 år sedan. Idag insjuknar ca 650 000 vuxna personer i cancer av dessa är 2/3 över 65 år, utöver detta insjuknar även ca.350 barn. 70 % av dessa patienter lever 10 år efter diagnos och när det gäller barn som insjuknar i akut leukemi är det idag 9 av 10 som tillfrisknar.

Annan intressant information inom området kompetens försörjning var att om vi inte blir effektivare och använder kompetens bättre och arbetar på nytt sätt kommer man i Sverige att behöva 500 000 nya medarbetare inom vård och omsorg. Sverige har heller aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor och att tvärt emot vad man kan tro så väljer inte sjuksköterskor att lämna yrket utan 9 av 10 stannar kvar i yrket en siffra som legat stabil sedan 1996.

En annan information var att sedan 2012 har antal besök inom slutenvården faktiskt minskat. Medan de däremot ökat inom öppenvården. Detta hänger ihop med att vi blivit bättre på att behandla patienter som inte behöver ligga inne genom att använda öppenvårds platser något som möjliggjorts av att man arbetar på nytt sätt.

Theresa Lindahl