DELÅR. Innan debatten på regionfullmäktige om delårsrapporten för Region Skåne januari-augusti inleddes (22/10) konstaterade revisionens ordförande Louise Rehn Winsborg att 2019 är ett positivt undantag.

– Revisorskollegiet ser mycket positivt på att de finansiella målen kan komma att uppnås samt att balanskravet kan komma att klaras för helåret. Det är ett bra steg framåt.

Så har det ju inte sett ut under de gångna fyra åren. Revisionen har varje år 2015-2018 tvärtom kritiserat S- och MP-styret för att inte nå ett enda av de finansiella målen.

När regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) tog vid konstaterade han detsamma, men beklagade också att vårdköerna ännu inte har kortats.

– Men detta är en redogörelse av de åtta första månaderna av de 48 vi har på oss att förbättra verksamheten. Jag kan lova er. Fler åtgärder kommer nu när vi har börjat att ta itu med de 1,8 miljarder kronor i återställningskrav som de rödgröna lämnade efter sig.

– När man höjer skatten och får in 1,4 miljarder kronor mer, men ändå inte får vård i tid, så måste det vara fel på styrningen, replikerade Henrik Fritzon (S).

– Lösningen är inte att bara skjuta till mer pengar. Ni ökade resurserna med 6,2 miljarder kronor, men köerna växte. Under er mandatperiod var vi inne i en brinnande högkonjunktur. Detta är ett recept som Region Skåne har prövat, och som inte fungerar, svarade Carl Johan Sonesson (M).

I alla sina repliker försökte en samlad opposition lägga allt ansvar för de växande vårdköerna på Alliansen.

– Hur snabbt kan man skylla över ansvaret för vårdsituationen på någon annan, när man inte har klarat vårdgarantitiderna en enda gång under förra mandatperioden, frågade Carl Johan Sonesson.

Tydligt är att det inte enbart handlar om att skjuta till mer resurser. Det har Region Skåne gjort i många år. För perioden januari-augusti 2019 har till exempel hälso- och sjukvården fått 1 863 miljoner kronor mer att röra sig med jämfört med motsvarande period förra året. Ändå redovisas en prognos för helåret för hälso- och sjukvårdssektorn som är 775 miljoner kronor sämre än budget. Ju mer man lägger in, desto mer förbrukas. Därför krävs systematiskt förbättringsarbete.

Produktiviteten i Sverige är för låg i Sverige, vilket konstaterades i SKL:s ekonomirapport förra veckan. Antalet helårsarbetande läkare i den specialiserade vården i riket har ökat med drygt 20 procent sedan 2009. Under samma period har antalet läkarbesök i den öppna specialiserade somatiska vården ökat med 2 procent, och fram till 2017 har antalet vårdtillfällen i den slutna specialiserade vården minskat med 7 procent.

– Vi har påbörjat ett förändringsarbete i Skåne. Det är absolut nödvändigt om vi ska leverera en god vård till skåningarna, instämde Louise Eklund (L).

Att sjuktalen har sjunkit under årets första åtta månader är glädjande, men långtifrån tillräckligt.

– Vi måste behålla personalen och vinna tillbaka den, konstaterade Per Einarsson (KD).

Under debatten fördes också en metadiskussion om vem som har jobbat längst i Region Skåne. Den kampen vann Stefan Lamme (M), som började arbeta för regionen 1973.

Jonas Duveborn