FOLKHÄLSA. I onsdags (25/9) beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en pilot av riktade hälsosamtal. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår därför 5,5 miljoner kronor för genomförande av pilotfas år 2020 inom ramen för nämndens budgetpost för Hälsovalet. I pilotfasen riktas hälsosamtalen till 40-åringar i Skåne.

− Hälso- och sjukvården behöver bli mer förebyggande och stötta den enskilde individen i en högre utsträckning. Flera studier bekräftar att riktade hälsosamtal ger effekt, därför är jag övertygad om att hälsosamtalen är ett steg i rätt riktning och ju förebyggande sjukvården kan vara, desto bättre för patienten, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

− Vi måste dra lärdomar från vår omvärld. I flera regioner har man infört riktade hälsosamtal med väldigt goda resultat. Jag är därför glad över att vi också prövar metoden och testar nya arbetssätt för att förbättra hälsan i Skåne, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att hösten 2020 återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden hur pilotfas av riktade hälsosamtal utfallit och återkomma med förslag till nämnden avseende steg 2 i ett eventuellt breddinförande av riktade hälsosamtal. Vidare ska varje steg av eventuellt breddinförande återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden.

− Vi måste tänka nytt inom den skånska hälso- och sjukvården. Forskning har visat att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre. Det finns väldigt goda skäl för att införa riktade hälsosamtal. Vi har förespråkat detta länge och jag är glad att vi nu kan genomföra detta pilotprojekt. Jag ser fram emot att följa utvecklingen när Skåne äntligen får riktade hälsosamtal, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

− Målet med riktade hälsosamtal är att främja hälsa hos befolkningen och förebygga insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Därför vill jag starkt uppmuntra de skåningar som blir kallade till samtalen till att faktiskt gå på dem, avslutar Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Amir Jawad