FOLKHÄLSA. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten och vissa cancerformer. Ny forskning pekar dessutom på samband mellan övervikt och fetma och hjärnas aktivitet och sjukdomar, såsom nedsatt kognition, Alzheimers sjukdom, psykisk ohälsa, depression och ADHD.

Andelen vuxna med fetma har tredubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka. 51 procent av Sveriges vuxna befolkning är överviktig eller har fetma. I Skåne rapporterar Folkhälsoinstitutet att andelen kvinnor (16-84 år) med BMI över 30 ligger på cirka 14 procent (strax under nivån för hela riket) medan andelen män ligger på cirka 16 procent (strax över nivån för riket).

Vårdkostnaderna är cirka 28 respektive 41 procent högre för feta och extremfeta jämfört med kostnaderna för normalviktiga. Enbart fetma uppskattas kosta det svenska samhället cirka 70 miljarder kronor/år. Till detta kommer indirekta kostnader i form av produktionsbortfall vilket uppskattats till cirka 14 miljarder kronor/år. I Skåne beräknas de direkta och indirekta samhällskostnaderna till cirka 10 miljarder kr/år. Dessa förväntas öka med cirka 330 miljoner/år.

– Det finns potentiella vinster med ett förebyggande folkhälsoarbete, både för individers bibehållna hälsa och livskvalitet och samhällets hälso- och sjukvårdskostnader. I ett läge där kostnaderna för sjukvård redan är stora och det är svårt att få pengarna att räcka till, så är det förebyggande folkhälsoarbetet en investering för bättre hälsa för fler, säger regionrådet Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skåne med forskning inom life science och livsmedel, lärosäten, ett starkt föreningsliv, innovativa företag och fantastiska möjligheter till ett aktivt fysisk liv på vandringsleder och strövområden, har unika förutsättningar att bli en föregångsregion när det gäller att bekämpa fetman.

– Satsar vi kan vi inte bara minska vårdkostnaderna och öka livskvaliteten för fler, vi kan också profilera regionen med innovativa metoder, produkter och tjänster som kan bli framgångsrika företag inom exempelvis life science och livsmedel, avslutar Anna Jähnke.

Magnus Ekblad