INVIGNING. Idag har barnskyddsteamet på Helsingborgs lasarett invigts. Teamet är ett samarbete mellan Helsingborgs lasarett och Helsingborgs stad och består av en barnläkare, en barnsjuksköterska samt en socionom. De kommer att arbeta med barnskyddsfrågor och vänder sig till personal inom alla delar av vården i Region Skåne, samt samverkar med andra verksamheter och myndigheter.

Barnskyddsteam finns redan i Kristianstad och i Malmö/Lund-området, men nu får Helsingborg och nordvästra Skåne ett eget team.

Invigningen sker bara några månader innan FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020. Att barns rättigheter kommer i första rummet när det gäller åtgärder som rör dem är en sund princip, och en som nu kommer att få ökat stöd genom en förändring i lagen.

Vi vet att kunskapen om barns rättigheter är ett viktigt medel i arbetet för ökad trygghet. För även om anställda inom sjukvården är skyldiga att anmäla vid vetskap eller misstanke om att ett barn far illa, så är det inte alltid det sker.

I Socialstyrelsens dödsfallsutredningar från 2016-2017, där man granskat sex fall där barn avlidit till följd av brott, framträder ett tydligt mönster. Alla barnen hade haft kontakt med hälso- och sjukvården, i några fall endast någon månad innan barnet dödades, och ändå fanns det inget i handlingarna från hälso- och sjukvården som pekade på någon oro för barnen.

Barns rättigheter i samhället måste stärkas. Och i det arbetet kommer barnskyddsteamet spela en viktig roll.

Erik Hedenborg Bonde