KRÖNIKA. Därför vill jag dela primärvården i två flöden – uppföljningar och akut.

Då kan vi erbjuda

  • En vård som är personcentrerad på riktigt med kunskap om patienten.
  • En bättre tillgänglighet för alla patienter.
  • En effektivare vård som nyttjar våra gemensamma resurser bättre.
  • Vara en bättre arbetsgivare och kunna attrahera rätt kompetens
  • Avlasta sjukhusvården så att den kan vårda de som har de största behoven

Primärvården är navet i den nära vården och första linjens sjukvård. På de flesta ställen organiseras vården enligt en modell där patienter prioriteras efter medicinska behov så att mest sjuk får hjälp först. Möjligheten att som ”mindre akut sjuk” boka tid begränsas av rutiner för schemaläggning mm. Många patienter framför önskemål om att kunna boka tid på primärvården med lång framförhållning på samma sätt som är möjligt hos Folktandvården.

Kunskapsutvecklingen inom den medicinska vetenskapen har glädjande lett till att allt fler patienter överlever svåra sjukdomar de lever under många år med kroniska sjukdomar och tillstånd. Patienter med diabetes, parkinsons sjukdom, mag- och tarm sjukdomar, cancer mm kan idag, med rätt medicinering, ha fortsatt aktiva liv med kontinuerliga uppföljningar i vården. Den digitala utvecklingen gör det också möjligt för de patienter som så önskar att medverka i sin egen vård. Erfarenhet visar att vårdresultatet påverkas i positiv riktning när patienten är delaktig och välinformerad om sin sjukdom. Det är därför beklagligt att svenska patienter har mindre möjlighet att vara delaktiga i sin vård än i andra jämförbara OECD-länder.

Sjukvården har historiskt sett byggts upp för att möta akuta sjukdomar och skador. Det finns stora behov av att följa upp många patientgrupper. Personer som har genomlidit sepsis, de som genomgått fertilitetsbehandlingar, haft cancer i barndomen, mm. På nittiotalet utgjorde kroniker cirka 40 procent av totala antalet patienter i sjukvården. 2020 beräknas motsvarande siffra vara drygt 70 procent. Därför möter en primärvård som är uppbyggd för att möta akut sjuka inte denna patientgrupp på ett optimalt sätt. . Jag får ofta höra från patienter med kroniska sjukdomar att de är trötta på att berätta hela sin sjukdomshistoria varje gång de söker vård.

Primärvården har dessutom i hela landet problem med kompetensförsörjning. Genom att erbjuda specialister att arbeta enbart med planerade uppföljningar, på plats eller via digital kontakt, kan primärvårdens attraktivitet som arbetsgivare öka. Med strukturerade uppföljningar så kan kliniska studier av patienter över tid ge värdefull kunskap. Erfarenheter inom till exempel operationsverksamhet visar dessutom att fler patientbesök per tidsenhet kan genomföras.

I det planerade flödet kan patienterna själva boka tid när man behöver uppföljning. Inför besöket kan patienten informera om det aktuella måendet, frågeställningar inför framtida vård samt behov av förnyelse av recept. Läkaren har också möjlighet till att ha tagit del av patientens sjukdomshistoria och därigenom blir kvaliteten på uppföljningsbesöket högre.

Genom att ha separata flöden för planerade uppföljningar och akuta första linjen- besök kan i första hand primärvården men på sikt hela den nära vården erbjuda en personcentrerad tillgänglig vård som nyttjar våra gemensamma resurser bättre, levererad av en arbetsgivare som kan attrahera kompetens. Samtidigt som man avlastar sjukhusvården så att den kan vårda de som har de största behoven.

Vore inte det en framtidsdröm i uppfyllelse?

Anna Mannfalk (M)
regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden