KRÖNIKA. Skåne har unika förutsättningar att växla upp. Men då måste fler skåningar komma i arbete, fler företag starta och växa, produktiviteten och tillväxten öka. Skåne måste ytterligare knytas ihop så att alla kan bo, verka och jobba överallt inom Öresundsregionen.  

Uppgiften är utmanande. Arbetslösheten har bitit sig fast på en nivå som är högre än för riket och Skåne har, i jämförelse med andra regioner, en låg produktivitet. Tillväxt av bruttoregionalprodukten per invånare är lägre jämfört med övriga storstadsregioner.  

Det här är inte frågan om abstrakt statistik. Det leder till påtagliga konsekvenser för många. Vi blir varse om det i vår vardag och media rapporterar om det varje dag: utanförskap, otrygghet, försämrad folkhälsa och olika svårigheter att få vår gemensamma välfärd att leverera på grund av en skattebas som inte växer i tillräcklig takt. 

Jag är optimist och jag är övertygad om att vi kan vända utvecklingen. Ett Skåne som växlar upp skulle innebära att alla skåningar har möjlighet bli en del att det skapande och arbetande Skåne – att få chansen att öppna nya dörrar och förkovra sig, att skapa hög levnadsstandard, livskvalitet och lycka. Ett Skåne där familjer och individer är trygga, framtidstron stark, företagsamheten växer och miljön mår bra. 

Allians för Skåne har fyra utgångspunkter för den regionala utvecklingspolitiken: 

Optimism. Skåne har korta avstånd mellan stad och landsbygd, lärosäten, internationella forskningsanläggningar, närhet till Köpenhamn och Kastrup, hamnar, starkt jordbruk. Allt detta ger unika möjligheter. 

Insikt om politikens begränsningar. Politiken kan ge förutsättningar. Problemen löses bäst genom samverkan mellan företag, civilsamhället och enskilda individer. 

Konkreta resultat. Skåningarna ska tydligt tjäna på utvecklingsarbetet. 

Region Skåne ska ha en samordnande funktion i utvecklingsarbetet genom att matcha relevanta problem med smarta lösningar. Vi måste förändra hur Region Skåne arbetar med regional utveckling. Det måste bli smalare, vassare och modigare. 

Sex områden är särskilt viktiga: 

Infrastruktur. Människor och varor ska kunna röra sig i och igenom Skåne på ett mycket säkrare, snabbare och mera klimatsmart sätt än i dag.

Energiförsörjning. Det finns risk att tillgången på el inte kommer att motsvara det skånska behovetRegion Skåne vill tillsammans med näringslivet och de skånska kommunerna sätta press på regeringen och arbeta för att mildra effekterna. Vi måste också arbeta för en större energieffektivitet. 

Innovation och forskning. Tillsammans med Köpenhamnsområdet utgör Skåne en viktig nod inom Life Science. I Lund finns MAX IV och där byggs ESS. I Skåne finns universitet, högskolor och innovativa företag, bland annat inom livsmedelsområdet. Vi behöver nu ta nästa steg inom innovation och forskning så att fler företag startar och växer Skåne. Vi behöver också rusta oss för omställningen mot digitalisering, automatisering och hållbar utveckling. 

Kompetensförsörjningen. På samma gång som det finns många arbetslösa i Skåne är det svårt för företag och offentlig sektor att hitta personer med rätt utbildning och erfarenhet. Den viktigaste lösningen är ett utbildningssystem byggt utifrån de regionala behoven.  

Öresundsintegration. Öresundsbron är en stor framgång och har fört Skåne och Danmark närmare varandra. Men relationerna över sundet behöver både breddas och fördjupas. Här spelar vägar och järnväg en stor roll, men också lagar och regler måste anpassas så att det främjar rörlighet av människor, varor, tjänster och en mera gemensam arbetsmarknad. 

Framsynt miljöarbete. Skåne behöver minska energiförbrukningen, ställa om till förnybar energi och säkerställa att vi ligger i framkant inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Arbetet för att nå de regionala miljömålen kommer att behöva intensifieras. 

I Skåne ska fler kunna få möjlighet att leva ett gott liv. Där alla i samspel arbetar, skapar och växer som människor.  

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden