DEBATT. Vi som båda varit ledande politiker i Region Skåne under många år känner inte igen oss i att Öresundsregionen har gått i stå. Vi har varit med om att besluta om sådant som gör skillnad i människors vardag.

Öresundsregionen existerar knappt och integrationen har stannat av, hävdar Hans-Åke Persson, professor emeritus i Europeisk historia vid Roskilde universitet, och Christer Persson, tidigare utvecklingschef i Malmö stad. Men det stämmer inte.

Flera gränshinder har avskaffats, det politiska samarbetet utvecklats och de som ingår i det nya samarbetet över Öresund agerar numera mer som en enhet i till exempel frågor som trafik och transporter.För nitton år sedan invigdes Öresundsbron. Sedan dess har samarbetet mellan Sverige och Danmark vuxit sig allt starkare och idag råder samsyn på båda sidor Sundet om vikten av att undanröja gränshinder och om att en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort som möjligt.Det som nu sker är resultatet av det politiska samarbetet inom Greater Copenhagen Committe som bildades 2016 för att stärka Öresundsintegrationen.

Samarbetet över Sundet är nu mycket mer omfattande såväl geografiskt som innehållsmässigt än det tidigare Öresundskommittésamarbetet. I Greater Copenhagen Committe ingår Region Skåne, Region Halland, Region Själland, Region Huvudstaden samt 85 kommuner på båda sidor Sundet.Varje dag pendlar 15 000–17 000 människor i Skåne till Danmark för att arbeta. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV är ett världsunikt nav för forskning inom materialvetenskap och Life Science.Lågkonjunkturer som den 2008 har hämmat utvecklingen i Öresundsregionen. Samtidigt är det tydligt att regionens gemensamma arbetsmarknad är en styrka: Arbetslösa har kunnat söka jobb på andra sidan Sundet, och brist på arbetskraft undviks vid konjunkturtoppar.Det finns alltså skäl att säga att Öresundsregionen länkats samman i allt högre grad under de senaste åren. När Hans-Åke Persson och Christer Persson säger att utvecklingen gått åt fel hållbaserar de sin slutsats på att några av de projekt som drogs igång när Bron byggdes har avslutats. Det är ett perspektiv som självfallet förtjänar att diskuteras, men samtidigt har mycket annat skapats som bygger en starkare Öresundsregion.

Vi är glada över att Greater Copenhagen Committee bidragit till att avskaffa en rad gränshinder, till exempel att föräldraförsäkringen idag är enklare att utnyttja för dem som pendlar. Vi är glada för de kampanjer som har attraherat investeringar, företag och turism till Öresundsregionen, och det starka varumärke som Greater Copenhagen är internationellt.

EU-kommissionen lyfter också fram Greater Copenhagen Committe som ett framgångsrikt exempel på hur lokala hinder för integration kan lösas.Ett annat exempel på samarbete över Öresund är den ”trafikcharter” som medlemmarna i Greater Copenhagen Committee kom överens om 2016. Den slår fast vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning det ska ske. Som vi ser det är ett sådant tillvägagångssätt viktigt för att få genomslag i den statliga danska respektive svenska infrastrukturpolitiken.

Ett av de projekt som drogs i gång när Bron byggdes och som fortfarande existerar är informationstjänsten Öresund Direkt, som sedan år 2000 har bistått företag och privatpersoner i frågor som rör pendling, företagsetablering, anställning och studier. Under 2017 utökades Öresund Direkt till att också ha kontor i Helsingborg.Nyligen invigdes Max IV och 2023 ska ESS invigas. Dessa två internationella forskningsanläggningar, som Region Skåne bidragit till, bygger på ett nära samarbete över Öresund.

Vi som båda varit ledande politiker i Region Skåne under många år känner inte igen oss i att Öresundsregionen har gått i stå, som Hans-Åke Persson och Christer Persson påstår.Både Socialdemokraterna och Moderaterna prioriterar frågor som rör integrationen över Öresund. Vi har själva varit med om att besluta om sådant som gör skillnad i människors vardag, till exempel åtgärder som lett till att gränshinder avskaffats eller reducerats,Greater Copenhagen-samarbetet har stärkt Öresundsregionen i förhållande till den svenska och den danska staten. Alla som ingår i Greater Copenhagen-samarbetet är till exempel nu överens om att prioritera en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, något som vi även fört fram till den danska och svenska regeringen. Det var därför en stor framgång när Sveriges regering antog den senaste nationella trafikinfrastrukturplanen och därmed tillsatte en utredning om en ny fast förbindelse mellan de båda städerna.

Möjligheterna för tillväxt i Öresundsregionen är enorma. Integrationen kan naturligtvis alltid gå fortare.Självfallet krävs det fler satsningar för att ytterligare stärka regionen, men ingen är betjänt av beskrivningar som inte stämmer med verkligheten.Öresundsregionen är stark – troligen starkare än någonsin.

Carl Johan Sonesson (M)

Henrik Fritzon (S)

Debattartikeln är publicerad på Sydsvenskans Aktuella frågor 26/8 som ett svar på inlägg från Hans-Åke Persson och Christer Persson på samma ställe den 12/8.