DEBATT. I Skåne, precis som i resten av landet, finns det mycket som är bra inom hälso- och sjukvården. Men på tre punkter brister det rejält och det är köerna, delaktigheten och kontinuiteten. Detta visar sig i de patientenkäter som görs årligen, skriver representanter för Moderaterna på riks- och regionnivå.

Kontinuiteten inom vården behöver stärkas, ett sätt är genom fast vårdkontakt. Att få träffa samma kontakt inom vården skapar trygga patienter. Att slippa berätta sin sjukdomshistoria vid varje besök, att känna och lita på den person man har kontakt med är viktigt för att ha tilltro till vården.

För drygt åtta år sedan ändrades hälso- och sjukvårdslagen. Det fastslogs att en fast vårdkontakt ska utses, i fall då det ses som nödvändigt för att tillgodose en patients behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet eller då patienten själv begär det. Tidigare fanns en skrivning i lagen om patientansvarig läkare men denna fick inte avsedd effekt. Därför gjordes ett tydliggörande och en skärpning i lagen för att säkerställa att alla de som vill ha en fast vårdkontakt ska få det, men trots det sker det inte alltid.

I dag är det alltför många som upplever att de faller mellan stolarna när varken sjukhusvården, primärvården, hemsjukvården eller äldreomsorgen tar ett helhetsansvar.

I december gick moderaternas och kristdemokraternas budgetreservation igenom i riksdagen. I reservationen fastslogs att en nationell primärvårdsreform behöver genomföras. Vi moderater vill att den nära vården med primärvården som bas ska byggas ut. Syftet att stärka primärvården så den nära vården ska vara så bra och tillgänglig att den blir det naturliga förstahandsvalet för de flesta patienter. För att skapa en välfungerande vård behöver det samlade omhändertagandet av de mest sjuka äldre som ofta är multisjuka kroniker stärkas. Där är fast vårdkontakt en viktig pusselbit. I dag är det alltför många som upplever att de faller mellan stolarna när varken sjukhusvården, primärvården, hemsjukvården eller äldreomsorgen tar ett helhetsansvar.

Ett av de största problemen i arbetet med att bygga ut primärvården är bristen på specialister i allmänmedicin. Det måste bli mer attraktivt för vårdpersonal, inte minst läkare, att arbeta i den nära vården. Vi moderater vill därför genomföra en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja fast läkare. Där samordning sker av ett vårdteam med en samordnad och samlad vårdkedja för de patienter som behöver det

Det är viktigt att ta tillvara på de nätverk och samverkansmöjligheter som finns mellan olika vårdnivåer nära patienten.

Basen och utgångspunkten i all vård ska vara primärvården. Det är viktigt att ta tillvara på de nätverk och samverkansmöjligheter som finns mellan olika vårdnivåer nära patienten. Alliansen i Skåne har därför gjort en satsning där vi under mandatperioden har som mål om att tillskjuta en miljard extra till primärvården. Vi är övertygade om att vården måste vara nära och tillgänglig för patienterna. Genom nivåstrukturering, med primärvården som navet, ser vi till att skåningen får rätt vård, på rätt nivå och i rätt tid.

Genom att sätta patienten i centrum med fast vårdkontakt bygger vi den nära vården. Med fast vårdkontakt ökar kontinuiteten och tillgängligheten och vi ger förutsättningar till trygga patienter och bättre hälsa för fler.

Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet

Caroline Hedenström (M)
första vice ordförande i Primärvårdsnämnden, Region Skåne

Länk till artikeln i Kristianstadbladet