Omställning. Region Skåne står precis som alla andra regioner inför stora utmaningar när det gäller att få personal inom alla områden med rätt kompetens. Behoven i befolkningen blir framöver långt större än resurserna. Idag rekryterar vi fler än någonsin. Men med dagens arbetssätt finns inte tillräckligt många att anställa för att möta invånarnas behov av vård framöver. Och eftersom vi blir färre som ska ge service och ta hand om allt fler måste regionerna ställa om och utvecklas, detta sker på många olika sätt.

Vi måste förnya, ställa om och uppnå bättre hälsa samtidigt som vi bli fler. Av vår budget går idag en stor del till vård av personer med kroniska sjukdomar. Många av dessa sjukdomar vet vi går att förebygga tidigare i livet, det förebyggande arbetet måste därför prioriteras. Därför behöver vi flytta fokus från vård till hälsa istället. Målbilden för Region Skånes omställning är därför, bättre hälsa för fler.

Utmaningarna är stora men det finns stora möjligheter till omställning då vi befinner oss mitt i ett teknikskifte som öppnar upp för helt nya arbetssätt och innovationer. Vi måste bli mycket bättre på att utnyttja möjligheterna med de nya tekniska lösningarna som finns men också på att fokusera investeringar och utveckla arbetssätt om vi ska åstadkomma bättre hälsa för fler. Det handlar om att skapa framtidens hälsosystem och en stabil grund för att klara den nödvändiga omställningen och lösa de behov som finns.

Ett av de stora projekten vi jobbar med handlar just om att utnyttja digitaliseringen fullt ut, här är införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV) men också utvecklandet av personalen och nya arbetssätt de viktigaste. Även lokalerna behöver ses över och byggas utifrån en strategi för framtidens hälsosystem, ett arbete vi redan är igång med. Där vi just nu gör stora investeringar i såväl lokaler, infrastruktur som digitala system.

Theresa Lindahl