DIGITALISERING. Idag med den snabba utvecklingen inom alla områden av vården där ny teknik hela tiden vinner mark hänger inte nuvarande lagstiftning med och detta riskerar att gå ut över patienterna. Lagstiftningen går alldeles för långsamt och de utredningar som redan gjorts har inte lett till lagförslag. Chefsjuristerna i Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Dalarna, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen vill därför att en utredning av den nuvarande patientdatalagen tillsätts omgående. Detta då regionerna är på väg att införa nya vårdinformationssystem. För att kunna använda systemen och den nya tekniken fullt ut så behöver också lagstiftningen uppdateras. Tiden har sprungit ifrån gällande lagstiftning när det handlar om möjligheten att dela journaler mellan till exempel sjukhus och kommunal sjukvård.

Man vill bland annat att lagen ändras så att patientdata i större utsträckning ska kunna användas i den förebyggande hälso- och sjukvården. Men också att samma modell som används för behandling av personuppgifter för insamling till nationella och regionala kvalitetsregister borde vara tillräcklig för att värna patientens integritet. I stället för att det som nu finns ett krav på patientens uttryckliga samtycke för behandling av andra vårdgivares uppgifter i ett system för sammanhållen journalföring.

Juristerna i regionerna är inte ensamma av att se vikten av en utredning och förändring av lagen. I maj ställde sig riksdagens socialutskott bakom en formulering om att regeringen bör överväga en översyn av lagen. Även SKL lyfter upp vikten av att det finns en robust struktur för informationsutbyte bland de tre områden de anser måste lösas med en gemensam strategi på nationell nivå. De övriga två är omställningen till nära vård samt avtalssamverkan mellan kommuner och landsting.

Den 27 juni tillsatte regeringen också en utredning kring möjligheten att införa direktåtkomst för personuppgifter inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård och möjligheten att ge ett ombud tillgång till patientjournalen.  Utredare blir Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, som tidigare bland annat utrett hur Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska behandla personuppgifter. Utredningen ska lämna ett delbetänkande i januari 2021, men frågan om ombuds tillgång till patientjournaler skjuts till slutbetänkandet i maj 2021.

Theresa Lindahl