AKUTSJUKVÅRD. I en rapport från SKL visar den senaste journalgranskningen att andelen vårdskador är den lägsta på 6 år. Sedan 2013 har vårdskadorna minskat med 1,6 procentenheter från 8,7 procent av vårdtillfällena 2013 till 7,1 procent 2018 mycket tack vare bra och förebyggande arbete inom vården.

Däremot är andelen vårdrelaterade infektioner betydligt högre för äldre patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp än för yngre. Konsekvensen av en vårdrelaterad infektion för en äldre patient blir också ofta allvarligare än för en yngre. Där det i drygt 13 procent av de granskade vårdtillfällena sker en oplanerad återinskrivning inom 30 dagar och en övervägande del av de patienterna är över 65 år. De vanligaste orsakerna till att man läggs in igen är vårdrelaterade infektioner men även läkemedelsskador, fallskador och trycksår är vanliga orsaker.

Kostnader för den extra vårdtid som beror på vårdskador har tidigare beräknats till närmare 9 miljarder kronor årligen. Eftersom antalet vårdtillfällen med vårdskador på nationell nivå har minskat, har även kostnaden för vårdskadorna korrigerats och beräknas nu till cirka 8 miljarder kronor per år.

Theresa Lindahl