DEBATT. Landsbygdens kärna är lantbruket, men också andra landsbygdsföretagare. För att den skånska landsbygden ska leva måste dessa kunna driva sina jordbruk och företag. Då läggs grunden till att hela Skåne lever – och då kan även andra välja att bo i naturnära miljöer.

I dag inleds Borgeby fältdagar, en jordbruksmässa med över 400 utställare och cirka 20000 besökare. Det är en branschmässa för det skånska jordbruk, som har så stolta anor. Sedan hundratals år är det skånska jordbruket känt för sin kvalitet och produktion. Inte minst i dag gör de en stor insats för att förse oss all med god och näringsrik, närodlad mat, och i förbifarten bevarar de kulturlandskapet och bidrar till den levande landsbygden.

Detta klarar de trots att många beslut och regleringar sänker konkurrenskraften för våra inhemska lantbrukare, vilket försämrar lönsamheten och riskerar den svenska matförsörjningen. Helt i onödan har vi en låg självförsörjningsgrad.

I valrörelsen drev Moderaterna ett antal förslag för att förbättra för lantbruket. Moderaterna vill minska reglerkrånglet och förenkla hur till exempel jordbruksstöd betalas ut. Vi vill också freda jordbruket från alla föreslagna skattehöjningar och helst pressa tillbaka överbeskattningen. Skatten för diesel som används i jord- och skogsbruket bör sänkas med ytterligare 50 öre. Äganderätten bör stärkas så att markägarna både slipper detaljreglering av hur de brukar jorden och ökade möjligheter att använda sin egendom – det gäller till exempel strandskyddet som i dag är alltför hindrande.

Särskilda svenska miljöregler har tyvärr minskat svenskt jordbruks konkurrenskraft. Syftet är ofta gott, men när man inför nya regler utan att utforma dem i diskussion med de jordbrukare och andra odlare som kommer att beröras så kan man hamna alldeles fler. Höga miljömål och god kvalitet står om de utformas rätt inte i motsättning till ett lönsamt jordbruk, tvärtom är svensk miljömat ett gott försäljningsargument. Men när fyrkantiga regler riskerar lönsamheten och slår ut svenskproducerad mat så gynnas mindre miljöanpassad produktion i andra länder.

Egentligen är jordbruksföretag inte annorlunda än andra företag: De växer när de har goda villkor, ett gott näringsklimat och rättvisa regler, slipper de dessutom all onödig byråkrati kan de växa riktigt mycket.

Moderaterna vill att alla företag på landsbygden ska leva och växa. Det gäller inte minst företag som förädlar jordbruksprodukter, vi skulle kunna få en växande sektor av livsmedelsföretag i samklang med jordbruket. Men även turism- och besöksnäringen borde kunna växa ordentligt. Alla dessa sektorer skulle gynnas av tillåten gårdsförsäljning av alkohol, som skånskodlade viner och skånskt öl.

Temat för Borgeby fältdagar är i år vatten, vilket är en mycket viktig fråga för den skånska landsbygden. Tillgången och kvaliteten på skånskt vatten är en grundförutsättning och en konkurrensfördel. Läckage av läkemedelsrester och andra gifter från VA-systemen måste minimeras.

Vattnet i det skånska kulturlandskapet är en viktig fråga. Det finns en tendens att välja bort de kulturmiljöer och ekosystem som till exempel bildas av dammanläggningar i kulturbygden.

Med en vision om en levande skånsk landsbygd blir alla dessa politiska åtgärder nödvändiga. Ska landsbygden leva, så ska man kunna leva på landsbygden.

Anna Jähnke (M)
regionråd, Region Skåne

Charlotte Wachtmeister (M)
ordförande Stiftelsen Skånska landskap

Carina Zachau (M)
regionråd, Region Skåne