NÄTLÄKARE. Digitala vårdtjänster är en viktig del av framtidens vårdutbud då de kan bidra till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård. Men samtidigt är det viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Andelen av besöken hos allmänläkare i primärvården som skedde genom privata digitala utomlänskontakter under 2018 var 4,6 procent. Motsvarande siffra för 2017 var 1,6 procent. Regionernas kostnader för digitala utomlänskontakter uppgick till 263 miljoner kronor under 2018, vilket motsvarar drygt en procent av de totala kostnaderna för primärvårdens allmänläkarvård. SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården.

Den nya rekommendationen är ett resultat av en bred politisk dialog mellan SKL:s sjukvårdsdelegation, beredning för primärvård och äldreomsorg samt beredning för digitalisering. Rekommendationen bygger på en sammanvägd bedömning där hänsyn bland annat tagits till underlag om kostnader, behov av fortsatt utveckling av nya arbetssätt och förbättrad tillgänglighet samt behov av att hälso- och sjukvård erbjuds på lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Theresa Lindahl