BUDGETDEBATT. Under måndagens inledande budgetdebatt i regionfullmäktige (17/6) var de ideologiska skiljelinjerna tydliga. Mot Alliansens ansvarstagande budgetalternativ med tydliga satsningar där de gör bäst nytta stod tre skattehöjarförslag och ett med fel fokus.

För Alliansen handlar det om Primärvården, Personalen och Pengarna.

Alliansen fick annars mest kritik för att ha strukit den uppräkning som görs kopplad till folkökningen. Orsaken till att demografiuppräkningen stryks är att den är felutformad, den innebär att pengar smetas ut i stället för att de läggs där de behövs mest. Det handlar till exempel om bättre dialysvård, fler intensivvårdsplatser och insulinpumpar.

Så här inledde regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) debatten:

”Fru ordförande,
Regionfullmäktigeledamöter,
Åhörare, 

Region Skåne har i år fyllt tjugo år. Det har varit en lång och bitvis knagglig väg, men den har ändå lett framåt. Vi är på väg att skapa en vård som är både sammanhållen och med många frihetsgrader. Den sammanslagna Skånetrafiken har bidragit till att inte bara Skåne knutits närmare samman utan också hela Sydsverige. 

Region Skåne har numera ett väl fungerande samarbete med regioner i vårt närområde. Det handlar om Greater Copenhagen-samarbetet över Öresund – nu även utökat med Region Halland. Men också om samarbetet med de sex sydligaste regionerna inom ramen för regionsamverkan syd och Västsverige upp till Göteborg med transportkorridoren Hamburg-Oslo i det så kallade String-samarbetet.

I år har vi dessutom fördjupat sjukvårdssamarbetet med våra danska motsvarigheter Region Hovedstaden och Region Själland. 

Vad som nu krävs för 2020 och de kommande åren är fler gemensamma skarpa beslut om samarbeten och det krävs också beslut från den danska och svenska regeringen om fler fasta förbindelse över Öresund. Närmast den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör men även beslut om Metro-förbindelsen Malmö-Köpenhamn behövs. Skåne ska aldrig stå stilla. Vi ska ta plats, synas och hela tiden växla upp.

I dessa regionala utvecklingsfrågor är det en styrka att vi ofta är så samstämmiga över alla parti- och blockgränser. De långa linjerna är viktigt att vara överens kring. Det var vi förra mandatperioden och det är vi hittills även denna.

Fru ordförande,

Bara drygt ett halvår har gått sedan regionfullmäktige beslutade om senaste budgeten. Det första budgetåret har inte kommit halvvägs ännu, men nu ska regionfullmäktige besluta om 2020 års budget med verksamhetsplan fram till 2022.

Det finns ett skäl att vi gör så. Vi har sett ett antal år av stora budgetöverdrag, ibland underskott – det har saknats ordning och reda i ekonomin. Det har därmed varit svårt att kraftsamla och satsa för framtiden, svårt att förändra och förbättra.

I höstas, när budgeten för detta år togs talade vi om att Region Skånes ekonomi var i sämre skick än vi trott, och att den behövde en ordentlig ekonomisk sanering. Att flytta budgetarbetet till våren tror vi kommer att bidra till mer ekonomisk ordning. Det ger t ex mer tid för genomarbetade internbudgetar. Det i sig torde göra stor skillnad. 

Det är ingen enkel uppgift att lägga en budget för en så stor verksamhet som Region Skåne. De flesta verksamheter vill naturligtvis alltid ha mer resurser, så är logiken, men vi har ett ansvar som politiker att prioritera och här har vi olika sätt att resonera mellan partierna. Vi har valt att även för 2020 lägga en stor summa pengar som ett ackumulerat överskott. Närmare en miljard strävar vi efter att gå med plus även för 2020. 

Tyvärr tycker jag sällan att vänsteroppositionen orkar att prioritera särskilt mycket utan går nästan alltid istället fram med förslag om skattehöjningar. Även nu gör man det igen – bara ett halvår efter att skatten höjdes. Även om vi i alliansen, och för den delen Sverigedemokraterna, fick en del kritik för att vi tvingades höja skatten i höstas för att förra rödgröna styret misshushållit med de fina förutsättningarna och intäkterna från den historiskt unika högkonjunkturen i modern tid så kan nu väljarna se att vänsteroppositionen i Region Skåne åter tar till samma metod. 

Att vilja höja skatten två gånger inom loppet av ett halvår och innan man ens fått svaret på om den nyss genomförda skattehöjningen var tillräcklig är, mina vänner, djupt oansvarigt.

Skåne får en allt äldre befolkning som ställer krav på våra vårdinrättningar men samtidigt har vi också tillgång till teknik och medicinutveckling som gör att fler kan få kvalificerad vård och behandling i hemmet men också under kortare tid på sjukhuset. Mycket kan numera behandlas utan att det kräver att man måste stanna kvar på sjukhuset särskilt länge eller över natten. Men vi måste på alla vis ta till oss den senaste tekniken och de bästa läkemedlen. 

Vi måste i större utsträckning använda våra vårdcentraler och flytta ut uppgifter från sjukhusen till vårdcentralerna och då också tillföra mer pengar. Allians för Skåne prioriterar detta väldigt högt och lovade redan i förra budgeten i höstas att till 2022 ska primärvården tillföras minst en miljard kronor, i år satsar vi 250 miljoner utöver ordinarie uppräkning. Förra året 371 miljoner. 

Kvar återstår alltså 380 miljoner kronor innan Allians för Skåne har tillfört primärvården en hel miljard extra och det är två budgetår kvar av mandatperioden.

Utvecklingen går som sagt mot allt bättre men också dyrare mediciner och detta understöds självklart även i denna budget. De extrakostnader täcks i sin helhet. Under 2019 med 180 miljoner och i budgeten för 2020 med 143,8 miljoner.

Utöver detta tillskjuter vi 80 miljoner kronor för att täcka upp för nya dyra diabetespumpar som kommer att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för alla med diabetes typ 1.

Det är också viktigt att när man blir sjuk så ska man inte vänta i onödan för att få vård. Det kostar individen smärta och pengar i onödan och det kostar samhället enormt mycket. Därför innehåller vårt budgetförslag en mängd reformer och satsningar som helt har fokus på att korta köerna.

Till exempel ska god tillgänglighet premieras, därför skapas en central pott på 129 miljoner kronor för att premiera verksamheter som arbetar med innovationer och utveckling inom sjukvården. Det är genom smarta lösningar som mer tid för patienter frigörs. Verksamheter ska från detta anslag på 129 miljoner kunna söka utvecklingspengar om man bedömer att en satsning inom ett specifikt område skulle kunna innebära utveckling av sin verksamhet.

Därutöver finns de 141 miljoner kronor kvar som en central pott som är avsedda för att främja en ökad produktivitet. De som producerar mer får mer pengar. Totalt disponerar hälso- och sjukvårdsnämnden en pott pengar på 270 miljoner kronor som alltså delas ut mot prestation och innovation.

En viktig förutsättning för en ökad tillgänglighet är våra vårdval där köerna är korta. Därför anslås 108,8 miljoner kronor för att stärka vårdvalen som blev styvmoderligt behandlade av föregående rödgröna styre. 

Totalt satsar alltså Allians för Skåne cirka 380 miljoner kronor som direkt är avsedda för att kortare köer.

Men vår budget gör också punktvisa prioriteringar och satsningar. Låt mig nämna några stycken:

  • inrättande av en dygnsambulans i Malmö för 13 miljoner som gör att även de andra ambulansdistrikten avlastas. Ambulanssjukvård med hög kompetens och hög tillgänglighet är en förutsättning för god akutsjukvård. 
  • En stor satsning på fler intensivvårdsplatser motsvarande 42 miljoner per år med start andra halvåret 2020. Antalet patienter som på grund av brist på intensivvårdsplatser flyttas till annan vårdnivå eller annan intensivvårdsavdelning ska minska.
  • budgeten innehåller också en jättesatsning på våra sjuksköterskor.

Målet är att år för år ge bättre möjlighet till utveckling, vidareutbildning och därmed en lönekarriär. I år tillförs därför 44,5 miljoner. 

En utredning ska också initieras, som ska se över möjligheten att skapa särskilda karriärtjänster för sjuksköterskor. 

Vi gör också en satsning på AT/ST-tjänster på 22 miljoner kronor, vilket bör ge ett kompetenstillskott till regionen. 

Under 2020 kan moderniseringen av sjukvårdsområdet i Hässleholm påbörjas, till detta anslås 810 miljoner kronor under planperioden. 

Fru ordförande, 

Vår budget är också en klar satsning på bättre kollektivtrafik och fokus på bättre vägar.  God infrastruktur, både för bil, buss och tåg är helt avgörande för högre sysselsättning och tillväxt. 

Stor satsning på över 200 miljoner destineras till utbyggd kollektivtrafik. Och fortsatt stora ambitioner att vi kan få staten att tilldela mer pengar till utbyggd Västkustbana, Skånebana, 4-spår Lund-Hässleholm och beslut om tre körfält på E6 hela sträckningen Helsingborg-Vellinge.

Budget för 2020 har vi valt att ge namnet ”Skåne växlar upp”. Och med tanke på alla satsningar och vårt nya sätt att tänka förstår ni nog alla att namnet är passande.

Fru ordförande,

Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för de kommande åren.”