I TÄTEN. Kompetensförsörjning är avgörande för skånsk tillväxt. I dag är alltför många skåningar arbetslösa på samma gång som företag inte kan växa på grund av brist på medarbetare med rätt kompetens. Denna problematik tog Anna Jähnke (M), ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd, upp med regeringen i det så kallade politikerforum som hölls under veckan. I politikerforum samlas ordförandena för landets regionala utvecklingsnämnder och företrädare för regeringen för dialog och informationsutbyte.

På politikerforum framförde Anna Jähnke att Region Skåne efterfrågar ett utökat mandat vad gäller kompetensförsörjning. Inflytande över utbud, dimensionering, innehåll och fördelning av medel i utbildningssystemets olika delar måste kopplas till respektive regions specifika utmaningar.

– Region Skåne vill bli pilotregion för att ta fram en regional kompetensförsörjningsplan som genomförs med nationella medel, säger Anna Jähnke.

Men det räcker inte med att regionerna får ett ökat mandat. Regeringen måste också ta sitt ansvar.

– Jag föreslår en nationell kraftsamling, där Arbetsförmedlingen naturligtvis bör ingå, för att öka söktrycket till bristyrkesutbildningar, fortsätter Anna Jähnke.

Den framtida regionala tillväxtpolitiken behöver formas gemensamt av stat och region med utgångspunkten att god regional utveckling är grunden för hela Sveriges utveckling.

Magnus Ekblad