INTERNATIONELLA RELATIONER. Skåne är en dynamisk gränsregion och vet nyttan av att arbeta gränsöverskridande. Detta arbete kan naturligtvis bli ännu bättre, både i närområdet och med parter lite längre bort. I denna anda arbetar Region Skåne strategiskt för att dra mesta möjliga nytta av alla sina internationella relationer – och då inte bara genom Brysselkontoret, även om intressebevakningen i EU har en särskild plats.

Sedan 2015 har Region Skåne varje år tagit fram en ”strategisk inriktning och prioritering för internationellt arbete”. När regionfullmäktige träffas på måndag och tisdag (17-18/6) är frågan om att förenkla denna process uppe. En långsiktighet i prioriteringarna krävs för att relationer ska hinna verka och utvecklas, och då kan det räcka med att uppdatering sker vartannat år.

Samtidigt upphävs policyn för internationellt arbete. Grunderna för hur Region Skåne ska agera internationellt återfinns nämligen i en rad andra styrdokument, till exempel i den regionala utvecklingsstrategin och den internationella innovationsstrategin.

Exempel på Region Skånes internationella relationer är samarbetsavtalen med de kinesiska provinserna Guandong och Hongkong, samt med den polska regionen Västpommern.

Region Skåne har också politisk representation i CETC-EGTS – ett samarbete som arbetar för att skapa en transportkorridor längs med väg E65 från Östersjön till Adriatiska havet – EU:s regionkommitté och STRING, som arbetar för en grön tillväxtkorridor från Hamburg till Oslo. Ett geografiskt sett större samarbete är Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), som arbetar med EU-politik som har betydelse för regionernas utveckling och samarbete. CPMR samlar 160 regioner från 28 länder.

Andra samarbeten är, till exempel:

  • Greater Copenhagen, med fokus på Öresundsregionen.
  • Vanguard initiative, som tar sin utgångspunkt i smarta specialiseringsstrategier för att det offentliga tillsammans med näringslivet och gemensam finansiering ska stimulera framväxten av innovativa pilotprojekt. Ett exempel är en pilot som arbetar för att ta fram nya produkter baserade på nanoteknik. Detta arbete leds av Region Skåne tillsammans med den italienska regionen Emilia-Romagna.
  • Hydrogen, fuel Cells and electro-mobility in European Region (HyER), som arbetar med införandet av vätgas, bränslecellsteknik och elektromobilitet i Europa.
  • Scandria Alliance, som arbetar för att få ett hållbart transportsystem på plats i Östersjöregionen före 2030.

Jonas Duveborn