PERSONCENTRERAD VÅRD. Region Skåne står inför stora förändringar och behöver ställa om för att uppnå bättre hälsa för fler. Att bygga en vård som möter patienternas behov är en viktig del av strategin för att skapa bättre hälsa för fler.

Arbetet med ”Den nära vården” blir ett sätt att möta nya behov, klara framtida utmaningar och skapa ett ökat värde för patienten och där vården behöver vara mer tillgänglig idag. Därför behövs omställning med mer fokus på nära vård. Nära ur såväl geografisk som relationell synvinkel. Här kommer den digitala utvecklingen kunna ge begreppet närhet en ny dimension genom att möjliggöra närhet på distans och alltmer avancerad vård utanför sjukhusen.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Så nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Inom den nära vården är även förebyggande och tidiga insatser en viktig del med primärvården som navet. Detta innebär att det krävs ett nära samarbete med specialistvården och den kommunala omsorgen för att kunna ska skapa en vård utan gränser.

I dag när över 80 procent av vårdens resurser går till de kroniskt sjuka måste en omställning ske, eftersom för denna patientgrupp är trygghet och kontinuitet det viktigaste. Det innebär ett personcentrerat arbetssätt där vården och patienten delar ansvaret för patientens hälsa. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Theresa Lindahl