TRYGGHET. I Region Skånes budget för 2019 beslutades bland annat att flexibla nattstopp ska införas i den skånska busstrafiken. Flexibla nattstopp innebär att en resenär kan bli avsläppt där man själv önskar längs med linjen, i stället för vid en specifik hållplats för att vägen hem till fots eller med cykel ska bli kortare nattetid. Det är en viktig insats för att öka tryggheten för skåningar som är beroende av kollektivtrafik även när det är mörkt ute och den upplevda tryggheten ofta är betydligt sämre.

På måndagens (10/6) med kollektivtrafiknämnden fick trafikdirektören i uppdrag att utreda införandet av flexibla nattstopp i den allmänna kollektivtrafiken, i syfte att regionfullmäktiges beslut ska bli verklighet. För att flexibla nattstopp ska kunna införas på ett lämpligt sätt ska trafikdirektören särskilt beakta frågor som trafiksäkerhet, förarsäkerhet, kundsäkerhet, ekonomiska konsekvenser, punktlighet och omfattning.

Kollektivtrafiknämnden behandlade också frågan om kameraövervakning i kollektivtrafiken och beslutade att Skånetrafiken ska ta initiativ till dialog med berörda parter, som exempelvis de skånska kommunerna, för att möjliggöra kameraövervakning. Frågan är inte helt okomplicerad, då Skånetrafiken inte äger och därmed har kontroll över till exempel busshållplatserna.

Helena Nanne