DEBATT. I den bästa av världar skulle ingen bli sjuk, varken i cancer eller i någon av de vanligaste kroniska sjukdomarna. Tyvärr ser dock inte verkligheten ut så för tusentals patienter i Skåne.

Budgeten som Allians för Skåne lagt har därför ett tydligt patientperspektiv, för att hjälpa patienterna idag men även på längre sikt. Vi vill förebygga lidande genom tidigare diagnos, underlätta i vardagen och förbättra livskvalitén.

Cancer kan komma smygande, vilket innebär att den ibland upptäcks alltför sent, med lidande, svåra behandlingar och tuffa beslut för patienten och de anhöriga som följd. Därför väljer vi att satsa 9 miljoner kronor på mag- och tarmcancerscreening, då detta är den tredje dödligaste cancerformen, för att få tidigare diagnos och behandling för de som drabbas.

Prostatacancer är idag Sveriges vanligaste cancerform. Bara i Skåne drabbas årligen 1 500 män och cirka 300 dör varje år av sjukdomen, många av dem i onödan eftersom cancern upptäckts försent. Genom att satsa 10 miljoner på organiserad PSA-testning ska fler män få rätt vård i rätt tid. Vi satsar även 3 miljoner på prostatacentrum, för att man som patient ska kunna få stöd och hjälp snabbt. Tidiga insatser är oerhört viktigt för att kunna minska det psykiska lidande och den oro som såväl patienter som anhöriga upplever.

Alla som lever med kroniska besvär eller kronisk sjukdom vet hur det begränsar vardagen. Det är otroligt hämmande att inte kunna göra saker med familj och vänner eller på arbetet på det sätt man själv vill och önskar. Med dagens tillgång till moderna hjälpmedel borde det snarare vara en självklarhet att kunna leva mera fritt. Nya hjälpmedel kan vara avgörande för hur patienter och brukare upplever sin livskvalité och kan också ge ett längre och friskare liv.

För oss i Allians för Skåne är det därför viktigt att diabeteshjälpmedel, såsom insulinpumpar, ska vara tillgängliga för de patienter som är i behov av dem. Därför satsar vi 80 miljoner på diabeteshjälpmedel, som ska underlätta vardagen och ge bättre livskvalité till fler. Diabetespatienter är dessutom en särskilt utsatt grupp, med hög risk att drabbas av följdsjukdomar. Den möjlighet som nu ges för dem att bättre kontrollera sina blodsockernivåer väntas också leda till att färre drabbas av vårdkrävande komplikationer.

Tillgång till dialysbehandling för den med nedsatt njurfunktion är livsavgörande, därför ser vi att tillgängligheten till dialysbehandlingar är av stor vikt. Det ska för den med nedsatt njurkapacitet aldrig vara någon tvekan över att det finns plats för dem inom sjukvården. Allians för Skåne förstärker därför även med 44 miljoner för fler platser och förebyggande vård inom dialysbehandling.

Allians för Skåne tar ansvar och växlar upp arbetet för att fler skåningar ska få vård i rätt tid. Vårt mål är att göra skillnad i många skåningars liv med tidigare diagnos, bättre omhändertagande och förebyggande arbete med patienten i centrum. Så bygger vi Skåne friskt och starkt.

Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Per Einarsson (KD)
Allians för Skåne

Artikeln har också publicerats i Norra Skåne (1/6).